Car & Motor Show iti Ilocos Norte, Inarak ti Naruay a Tattao

48

iFM Laoag – Innarak ti naruay a tattao ti Back to Back Car & Motor Show a naisayangkat iti Robinson’s Mall iti ili ti San Nicolas, Ilocos Norte.

Umabot iti nasurok kumurang 50 a partisipante ti naki partisipar iti nasao a pasken nga binuangay ni Mr. Hanson Chua kadua kadagiti production staff nga induloan Jonathan Chio, Jonee Ong Wats Tan ken GJ Velasco.


Daytoyen ti maikadua a gundaway a naisayangkat ti B2B iti probinsia. Adu dagiti naragsakan ket nagpapicture pay dagitoy kadagiti agkakapintas a luglugan a naidisplay karaman kadagiti modified a motorsiklo.

Gagem ti nasao a show a maipakita ti kinalaing ni Ilocano ti mang-urnos kadagiti lugluganda ken maipakita iti talentoda a mangpapintas ti langa ken kasta pay kadagiti maikapet a musika ken ladawan a mangipaay iti nayun nga attraksion.

Gapu kadaytoy, kalikagom ni Mr. Chua nga agtultuloy daytoy a proyekto tapnu tinawen-tawen nga adda sabsabali a pagpasyaran dagiti kaprobinsyaan nangnangruna kadagiti automotive enthusiasts nga Ilocano.

Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments