Elementary ken Secondary iti Laoag City, Awan Serrek ita nga Malem

19

Manipud iti opisina iti Mayor’s office, naideklara nga awanen iti serrek iti malem manipud iti elementarya agingga iti sekundarya gapu iti napigsa nga tudo iti siyudad iti Laoag.

Naidawat dagiti dadakkel dagiti ubbing nga masundo kadagiti eskuelaan itay laeng pangaldaw.

Adda payen dagiti dalan nga nalayus gapu iti kapigsa iti tudo na.

Facebook Comments