Governor-elect Matthew Marcos Manotoc, Planona ti Mangpadur-as pay iti Probinsia ti Ilocos Norte

150

iFM Laoag – Inannugot ti baro a nabutosan a gobernador ti Ilocos Norte, Senior Sang. Panlalawigan Member Matthew Marcos Manotoc nga iti panagriknana ket marigatan a mangsurot iti naaramidan ni Gob. Imee Marcos.

Imbatadna a para kenkuana ti gobernador ti katibkeran ken kaepektiboan a gobernador ti intero a pagilian. Malagip a naruay a pammadayaw ti nagun-od ti inana sipud a nagtugaw daytoy kas gobernador.


Reaksion daytoy ni Manotoc iti pananangipasingked ni Gob. Marcos a nasaysayaat a gobernador ti anakna ngem isuna — gapu ta managayat, manangngaasi ken kabaelanna ti makikompitensia.

Inbunannag pay ti baro a nabutusan a gobernador nga ipatpateg ti inana ket mabalin a dayta ti nangiduron kenkuana tapno ipagpannakkelna.
Nupay kasta, impatalgedna nga aramidenna ti amin a kabaelanna tapno makapagserbi a nasayaat ngem saanna a maipanamnama a makabaelanna a masapawan dagiti naaramidan ti gobernador.

Innayonna a mangipatungpal iti naruay a panagbalbaliw iti probinsia ken impasiguradona nga adu dagiti plano nga irubuat nga aramiden ditoy probinsia apaman a makapagtugaw iti baro a takemna.

Maitultuloy met dagiti napintas a programa a naistablisar ni Governor Imee Marcos iti probinsia nangnangruna ti Capitol Express ken dadduma pay.

Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments

From Advertisers