Nasurok 7 a Gasut ti Bilang Dagiti Biktima ti Dengue iti Ilocos Norte, 1 Pimmusay

126

iFM Laoag – Umaboten iti 701 ti bilang dagiti biktima iti sakit a dengue iti probinsia ti Ilocos Norte.

Daytoy ti impakaammo ni Dr. Josephine Ruedas manipud iti Provincial Health Office kadagiti miembro ti Sangguniang Panlalawigan.


Kinumpirmaran ti Doktor ti ipupusay met ti maysa nga ubing a lalaki a taga Barangay Cataban iti siudad ti Laoag a biktima metlaeng iti nasao a sakit (saanen a ninaganan daytoy).

Gapu kadaytoy ngumatngato ti bilang dagiti agbalin a biktima, dumawdawat ti nasao a departamento iti nayun a pundo tapnu igatang ti fumigating machines, larvicides ken dadduma pay.

Malagip a kabilang ti Ilocos Norte iti High Alert Status ti Dengue iti entero a pagilian a Pilipinas, isu’t gapuna a naiget ti implementasyun ti Department of Health (DOH) iti Aksyon Barangay Kontra Dengue – babaen ti panagdalus iti aglawlaw, mangan ti nasustansya a taraon ken uminom ti adu a danum.

Bernard Ver, RMN News
Facebook Comments