SUMA TOTAL SA STRAIGHT TO THE POINT: Saved & Redeemed

23

Davao City – What does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Unsay balor sa kinabuhing buhong ug puno sa bahandi apan haguka diay kun hisgotan ang espiritwal kun kaluwasan sa atong kalag? (Mark 8:36).

Walay dautan kun mangadoy ‘ta nga mahaw-as ‘ta gikan sa atong kawad-on ug kahigwa-os apan kun ang salapi, garbo, kahakog ug pagkamalupigon na unya maoy magpasulabi diha sa atong mga dughan, malagmit nga mahikalimtan na unya nato ang atong naturalesa kun ang atong pagka-kita nga wala gayud kitay ikapasigarbo bisan gamay atubangan sa Ginoo.


Scriptures remind us in Romans 3:23: “For all have sinned and fallen short of the glory of God.”

Magpasalamat ‘ta nga bisan tuod kun mahisalaag kita matag karon ug unya gikan sa presensya ug himaya sa Diyos, Siya mahigugmaon sa gihapon sa pagsapupo kanato, hinloan kita Niya gikan sa hugaw, lapok ug pagkadugta sa atong kalag gumikan sa paglunang nato sa kasal-anan kay lagi gihigugma ‘ta Niya (Romans 5:8, John 3:16, John 14:6).

Ug sa mga higayon diin hadlaon kita sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, sa mga panahon diin dad-on kita Niya sa kapunaw-punawan sa mga temporaryong kadaugan ug bisan na sa mga panahon diin tugtan Niya nga kita masugamak ug mabagnos og maayo diha sa yuta sa kapakyasan ug kapildihan, sayri permanente nga ang Diyos buot lamang magpahinumdom kanato sa usaka kamatuoran: Apart from Him, we can do nothing (John 15:5).

Busa, higala balik na ‘ta ngadto sa sabakan sa Ginoo diin diha nato hikaplagan ang gimithi ug gipangandoy nato nga hilway ug malinawong pagkinabuhi ug hingpit nga kaseguruhan nga magkina-unsa man, magsirko-balintong man ang kalibutan, wala kitay angay kabalak-an ni kahadlokan sanglit Siya man maoy mo-agak kanato sa matarong nga agianan ug mogasa kanato sa kaluwasan nga nunca nga mahatag sa tawo or sa kalibutan ba kaha (John 11:25, Jeremiah 29:11).

Ang Ginoo sa kanunay magapanalangin kanatong tanan! Have a Blessed Lenten Season!

RadyoMaN June Duterte

Facebook Comments

From Advertisers