Ano Nakahapit Naman Kamo Digdi?… Ang Mga Aking Kaibanan Kaidto, Mga Magurang Naman Ngunyan, Kaibanan An Saindang Mga Kaakian…

32

Ano po naghapit naman kamo igdi?
An lugar na ini sa Gumaca, Quezon nagin parti na kan buhay kan mga byahirong mag ka familia, magka trupa, mag ka opisina asin iba pa. Garo dai kompleto an byahi kong dai igdi maghapit para sa lutong bahay na kakanon. Haros na mana na kan nagsunod na henerasyon. Si mga aki kaedto na kaibanan kan saindang magurang, nagka familia naman asin ngonian kairiba na an saindang mga aki🤔 Kabali ini sa estorya kan satuyang buhay orog na kon ma byahi sa panahon nin bakasyon para sa family bonding✍🏻
Sabaton ta po na igwa nin positibong kaisipan an taon 2020!
Maogma asin pano nin paglaom na Bagong Taon saindo gabos!
credit:radyomanjunorillosa

Facebook Comments