‘Hazard Pay’ maipaay kadagiti Empliado ti Gobierno Probinsial

56

iFM Laoag – Napalaus ti panagyaman dagiti empliados a mabenepisisiaran iti “hazard pay” ni Gobernador Matthew Marcos Manotoc kabayatan iti panagsaritana iti maika-100 nga aldaw a panagserbina nga ama ti probinsia iti Ilocos Norte.

Kuna ti gobernador a maited ti benepisioda aginggana iti Disiembre ita a tawen apaman a makompletoda dagiti kasapulan a dokumentos.


Umabot ti lima (5) a milyon a pisos ti nailatang a pundo ti probinsia para iti umuna a bansada a maawat dagiti empliados.

Segun ken ni Provincial Budget Officer Mrs. Evangelyn Tabulog, dagiti departamento a mabalin nga agkubrar ket ti Ospital, PVET ken PSWDO. Iti biang ti Ospital ket kalikagum ti management ti Provincial Hospital ken District Hospital nga amin nga empliados ket magundawayanda ti hazard pay.

Ngem nabatad ti paglintegan a sakbay a mairaman ti nagan ti maysa nga empliado ket masapol a certipikaran ti Department of Health (DOH) a narisgo ti trabahona wennu ti pagtrabahoanna.

Masapol ti panangisubmitir dagiti empliados iti listaan ti nagan ken ti trabahoda ken ti certificate manipud DOH sakbay a maaramid ti ‘payroll’.
Idinto nga iti biang ti PSWDO ket narigat bassit ti pannakagundawayda ti “hazard pay” gaputa saanda a maited ti kasapulan a pagalagadan a naiyetnag iti linteg.

Iti biang ti PVET ket dagiti laeng ‘meat inspector‘ ti makagundaway ngem awan ti posision a meat inspector iti probinsia.

Ingibus ni P.Buget Officer Tabulog a napagtutulagan ti Local Finance Committee a dagiti laeng makaited iti kompleto a ‘requirements’ ti makagundaway iti daytoy.

Facebook Comments