i Kalami! ‘Parenthood Tips’

23

Ang hustong pagdisiplina makatabang. Dili sama sa “pagsilot,” nga nagkahulogang pagpaantos, ang “pagdisiplina” nagkahulogang pagtudlo. Nan, unsay imong himoon aron mosunod ang imong anak sa imong mga balaod?

ANG IMONG MAHIMO


01. Klaroha ang balaod. Ang imong anak kinahanglang mahibalo kon unsay angay
niyang himoon ug kon unsay iyang maagoman kon siya mosupak.—Prinsipyo sa
Bibliya: Galacia 6:7.

Sugyot: Ilista ang imong mga balaod. Dayon pangutan-a ang imong kaugalingon:
‘Daghan ra ba kaayo kog balaod o kulang? Wala na ba kinahanglana ang pipila
niini? Kinahanglan bang ipaangay nako ang akong balaod kon makita nako nga
medyo kasaligan ang akong anak?’

02. Ayaw pagpaling-paling. Ang anak maglibog kon ang iyang sala sa miaging
semana gipalabay lang apan niini nga semana gidisiplina siya sa parehas ra nga
sala.—Prinsipyo sa Bibliya: Mateo 5:37.

Sugyot: Paghatag ug disiplina nga sibo sa iyang nahimong sala. Pananglitan, kon ang
imong anak wala mouli sa gitakdang oras, agig disiplina, papaulia siyag mas sayo.

03.Magmakataronganon. Hatagig dugang kagawasan ang imong anak kon siya
medyo kasaligan na.—Prinsipyo sa Bibliya: Filipos 4:5.


Sugyot: Hisgoti sa imong anak ang mga balaod. Mahimo pa gani nimo siyang
pahunahunaon kon unsang disiplina ang ipahamtang sa usa ka partikular nga sala.
Ang anak dakog purohan nga motuman sa balaod kon siya paapilon sa paghimog
balaod.

04. Ipaugmad ang maayong kinaiya. Dili lang pagtudlo sa imong anak sa pagtuman
sa balaod ang imong tumong kondili pagtabang usab kaniya sa pag-ugmad ug
maayong konsensiya nga makaila kon unsay husto ug unsay sayop. (Basaha ang
“Ipaugmad ang Maayong mga Hiyas.”)—Prinsipyo sa Bibliya: 1 Pedro 3:16.

Sugyot: Pagiya sa Bibliya. Kini ang labing maayong tuboran sa “disiplina nga
magahatag ug hait nga salabotan,” ug kini makahatag ug kaalam ngadto sa walay
kasinatian, ug kahibalo ug katakos sa panghunahuna ngadto sa batan-ong lalaki o
babaye.—Proverbio 1:1-4.

Source: https://www.jw.org
Image credit: https://news.abs-cbn.com

Facebook Comments