Libre ti Panagturong Dagiti Turista Kadagiti ‘Tourist Destination’ ti Ilocos Norte

2737

iFM Laoag — Maidiaya manen ditoy Ilocos Norte ti libre a transportasion para kadagiti turista iti daytoy a semana santa.

Imbatad ni Mr. Xavier Ruiz ti Provincial Tourism Office a sumagmamanon a tawen a maipatpatungpal ditoy probinsia ti nasao a ganuat.


Inlawlawagna a babaen iti daytoy a ganuat ket maipasiar dagiti turista kadagiti nadumaduma a “tourist destinations” ditoy Ilocos Norte.

Kunana nga ar-aramiden daytoy ti probinsia gapu iti kalikagum ni Gob. Imee Marcos a saan nga agproblema dagiti umay agpasiar ditoy probinsia a mapan kadagiti nadakamat a lugar.

Segun kenkuana, napinget ti tarigagay ti gobernador a masupusupan dagiti pagkurkurangan dagiti “tourism providers” a kas iti lugan nangnangruna iti daytoy nangina nga aldaw a panagdudupudup dagiti turista ken sumagmamano pay a jeepney ken buses ti saan nga agoperar.

Inbunannag ni Ruiz a babaen iti daytoy a ganuat ket saan a maparigatan dagiti turista ket ma-enjoyda ti kaaddada iti Ilocos Norte.

Impalgakna a maidiaya laeng ti libre a transportasion intono biernes santo Abril 19 ken sabado Gloria Abril 20.

Innayonna na nga ad-adda pay a napasayaat ti Ilocos Norte Free Tour ita a tawen gapu ta agsursur da iti amianan, dumaya ken umabagatan a paset ti probinsia ngem first come, first serve dagiti mabenipisiaran iti daytoy a tignay ti probinsia.

Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments

From Advertisers