Liquor Ban Ordinance, Plano nga Ipatungpal ni Governor Matthew Marcos Manotoc

964

iFM Laoag – Kalikagom ni Ilocos Norte Governor Matthew J. Marcos Manotoc a maipatungpal ti ‘Liqour Ban’ iti intero a probinsia iti sumarsaruno nga alaldaw.

Daytoy ket tapnu makissayan dagiti aksidente ken daddumapay a krimen a mapaspasamak kangrunaanna nu ti maysa a tao ket adda iti influensa ti makabartek nga arak.


Plano ti Gobernador nga agpatingga laeng ti panaglako ti mainom nga arak iti oras ti alas dies ti rabii (10pm) manipud aldaw ti Domingo aginnggana ti Huebes. Iti met aldaw ti Biernes ken Sabado ket agpatingga laeng iti alas dos iti parbangon (2am).

Nupay kasta, ad-adalen paylaeng iti biang met ti Sangguniang Panlalawigan ti panangbukel ti nasao nga ordinsa. Nakabasar ngamin daytoy iti pammilin ni Presidente Rodrigo Duterte ket maipatungpal daytoy iti intero a pagilian.

Gapu kadytoy patien ni Governor Manotoc a makissayan ti bilang dagiti parikot ti probinsia kangrunaanna ti linak urnos ken kina talna.

Sakbay a maaramid ti nasao nga ordinansa, maangayto ti public hearing pakairamanan dagiti negosyante a maapektaran iti nasao nga addang.

Bernard Ver, RMN News
Facebook Comments