Patagna Ko i?

34

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…


iFM CDO Horoscope (June 7, 2019 – FRIDAY)

ARIES – Adunay molutaw karon nga impormasyon nga makatay-og sa imong kinabuhi. Ang nigawas nga inpormasyon maoy kamatuoran nga ang imong pamati ug gituohan nga sigurado ug polido dili mao. Dili nimo gusto nga mautingkay kining mga butanga sa ubang tawo kay imo kining gitago. Adunay mamaayong panghitabo nga masulbad ra kini nga problema ug makahatag kanimo ug maayong panghuna-huna. Matud pa sa panultihon bisan pa man dili maayo deretso mas maayong mapakgang kini sa mas daling panahon.

TAURUS – Mas daghan ang di maayong benepisyo kung mangayo ka ug tabang, supporta ug giya kay sa maayong benepisyong makuha nimo niini. Apan importante ug mas maayo pud nga dawaton nimo ang gihanyag kanimo nga tabang sa ubang tawo. Bisan pa man nga komportable ka sa imong kaugaling gusto apan ayaw isalikway ang tabang sa ubang tawo diha kanimo kay mas masayon nimo karon ang imong kinabuhi pinaagi kanila.

GEMINI – Sa pag talikod nimo sa usa ka butang nga dili na nimo kayang sulbaron kini tungod sa imong walay pasensya ug gusto nga madali ang tanan. Ang tinoud makahatag ka ug dakong tabang sa maong butang kay mao kini ang gipamasin sa uban diha kanimo apan nagdumili ka sa pagsulbad niini. Kinahanglan nimong konsiderahon ang panginahanglanon sa imong mga kauban kay mapakyas ang tanan kung imo kining
talikdan.

CANCER – Walay mobabag kanimo karon sa imong mga gustong abuton sa kinabuhi. Kung para kanimo kinahanglan buhaton ang usa ka importanteng butang, imo kining buhaton diha-diha. Ang pagbuhat ug maayong pagkatrabaho maoy makapataas sa imong kompyansa. Makabenepisyo ka sa ingon niing nga pamaagi sa imong pagpanarbaho.

LEO – Ang imong gibati nga kainit sa imong kahiladma karon kini nagsumikad sa imong nahimong kalampusan. Apan sukwahi ang imong panglantaw niini, imbes nga makita nimo ang imong mga kauban nga nedayeg kanimo ang imong hinay-hinay nga paglampos ang imo hinoong nakita. Bisan pa man nga ang gusto nimo nga dayegon ka sa ubang tawo nagpaubos ka. Diri nimo nahibaloan ang saktong templa sa kalampusan sa imong mga pangandoy.
VIRGO – Di man ka gusto maghuna-huna unta ug lawom apan nisakit imong utok ug diri nigawas ang imong mga solusyon ug mga maayong ideya. Ang imong pagka insperado nigawas ra jud sa dihang wala nimo pwersaha pag gamit ang imong huna-huna. Ang imong kakugi ug maayong mga ideya mag resulta ug maayong produkto. Kung kini nga panghuna-huna makahimo pa ug mas dali nga proseso mas maayo.

LIBRA – Ang imong gustong madunggan nga tambag kanang makahupay apan sukwahi kini sa imong mga nadunggan. Matingala ka ug kini makatabang kanimo kay mahibaloan nimo ang imong mga gikinahanglan nga mahibaloan gikan sa ubang tawo. Busa ayaw kalimot sa mga tawo nga kanunay nimong makauban kay diri nimo mahibaloan kung unsay matood o dili.

SCORPIO – Kung pasagdan nimo ang imong pagdahom nga makahatag ug duha kabook nga tubag karong panahuna, mapakyas ka. Mabati nimo karon nga mas gusto nimo nga maintriga ka kaysa nagdahom ka sa wala. Dalhon ka karon sa imong huna-huna sa usa ka lugar nga dili ka sinati ug katingala sa mga misterio niini. Mahimo nimong makolekta ang mga inpormasyon sa likod sa imong huna-huna ug magamit kini pagabot sa saktong panahon.

SAGITTARIUS – Mas dali nimo karon mapakita kung kinsa ka, kay mas kinahanglan nimong gamiton ang imong huna-huna kaysa sa aksyon. Kung malabwan nimo ang imong kaugalingong tinguha mas malabwan pa nimo ang uban. Bisan pa man sa ubang butang nga imong pagahimoon giubanan ka na sa usa ka positibo nga mga resulta niini. Kung dugay na ang panahon nga ikaw wala mi sikat mao na kini ang imong saktong panahon.

CAPRICORN – Bisan pa man nga nakabantay ka na sa mga panghitabo sa imong palibot apan kinahanglan nimong gamiton ang imong sakto ug lawom nga panghuna-huna para mahibaloan nimo ang bout ipasabot sa mga panghitabo. Bisan pa man ang mga panghitabo nga dili kaayo kinahanglanon nimo, imo kining diskobrehon. Usa niini ang pagpaminaw sa usa ka radio station ug diri nimo mahibaloan ang ga ginagmay nga mga panghitabo sa imong palibot.

AQUARIUS – Makagubot sa imong panghuna-huna ang mga panghitabo nga sige ug balik-balik sa imong huna-huna karong panahona. Kini nga mga panumduman makapatandog kanimo apan aduna ka nay pamaagi sa panghuna-huna nga bag-ong ginagamit ug makatabang kini kanimo karon. Ilaha ang imong mga natun-an sa kinabuhi ug kung nakahibalo ka na sa pagsulbad niini kaniadto pa, himoa na kini karong panahon pag
usab.

PISCES – Naniid ka lang sa kadaplinan sa panghitabo ug walay mahimo ang mga nakapalibot nga mga tawo sa imong nakit-an. Mamahimo nimo kining itago ug imo ra kining magamit sa saktong panahon. Ikaw ang makapakita sa kamatuorang panghitabo pag-abot sa saktong panahon nga gikinahanglan na ipresenta ang kamatuoran.

Source: horoscopes.proastro.com

Facebook Comments