Patagna Ko i?

31

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, apan timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM Horoscope (DECEMBER 03, 2019 – TUESDAY)


ARIES – Posible nga angayan para sa ubang tawo ang paghimo sa mga butang nga delikado, apan ang imong pagduhaduha sa pagbuhat sa susamang butang posible usab nga walay basehan. Kung nagduda ka nga gihulat lang sa usa ka tawo kung unsa ang mahitabo kanimo kung imo kining buhaton, saligi ang imong pagduda. Bisan pa man nga makakuha ka ug pipila ka pag-toon gikan niini, kanunay gihapon nga sunda ang imong paminaw nga nagsulti kanimo sa paglikay sa paghimo sa usa ka lakang nga sayop.

TAURUS – Ang kawanangan mohatag kanimo karon sa tanan nimong gikinahanglan aron makadala ka ug bag-ong lebel sa gugma, kahayahay, pagkamamugnao-on ug siguridad sa imong kalibotan. Apan, ang imong obligasyon o serbisyo ngadto sa uban posibleng mamahimong rason aron bation nimo ang pagkawalay siguro sa mga butang nga gikinahaglan aron makuha nimo ang mas lawom pang lebel sa kalipay. Kung bation nimo karon nga ginatulod kana sa usa ka direksyon, paghimo gilayon ug isog nga lakang.

GEMINI – Makita nimo ang imong kaugalingon karon nga mag-atubang ug usa ka problema- usa ka problema nga dili na nimo responsibilidad. Sa laing bahin, dawaton nimo kung nganong ang maong problema imong obligasyon ug posible usab nga matulod ka pinaagi sa ubang tawo sa imong palibot nga nagtoong wala kay gibuhat ug nga kinahanglan nga dugangan pa nimo ang imong panigkamot niining butanga. Sa pagkatinood, makita kini nimo nga sitwasyon. Kinahanglan lang nimo ang pagtinabangay aron mas mapalig-on ang imong koneksyon.

CANCER – Panahon na aron klaron nimo ang dugay na kaayong kasabutan ug usbon kini, sa paaging mas komportable kanimo. Dili ka malipay sa butang nga nakababag sa imong atubangan, busa ang usa ka kausaban posibleng mahitabo ug bation nimo nga kayang buhaton karon. Ikaw ug usa ka lain pang tawo ang makabenepisyo sa pagtinabangay, diin makahatag ug short ug long term nga solusyon.
LEO – Usa ka tubag ang tin-aw kaayo karon alang kanimo, hinoon ayaw una paghago sa pagesplekar niini sa ubang tawo. Hulati sila nga makaapas sa imong pamaagi sa paghunahuna. Mao kini ang rason kung nganong importante nga dili nimo masaypan pagsabot ang uban, hilabi na ang ilang kahilom.Makuha ra nimo ang imong gusto sa katapusan ug dungan niini ang pagdayeg ug respeto. Sa pagkakaron, pagtanom una ug ideya sa utok sa uban.

VIRGO – Usahay sobra kita ka tutok kung nagbuhat ba kita sa saktong butang o dili. Dili sa ingon nga ang uban tawo wala nasayod kung unsa ang sayop ug sakto, apan ang lakang nga imong buhaton karon ug sa umaabot posibleng adunay nakasumpay nga isyung moral niini. Salig sa imong paminaw ug hunahuna ug siguraduha nga ang tanan nimong pagabuhaton nakabase lang sa mga sakto nga rason.

LIBRA – Usa ka problema ang posibleng ginahatagan nimo karon ug sobra ra kaayong atensyon.Usahay kung pasagdan nato ang atong kaugalingon nga magbuhat ug sobra ka daghang butang o isyu, makita nalang nato ang atong kaugalingon nga mangutana kung giunsa nato pagsugakod ug pagsulbad sa usa ka butang kung wala na kitay utok aron mohunahuna pa niini. Hatagi ang imong kaugalingon ug pabor sa pagpangita ug kagawasan ug sa paagi sa pagdala niini.

SCORPIO – Anaa ka karon sa usa ka posisyon nga madala ka lang ug dili makahatag sa imong tibook nimong kahibalo sa usa ka buluhaton. Tinood, adunay butang nga kaya nimong usabon sa bisan dinalian nga paagi, apan kinahanglan usab nimong mamahimong tinood sa tanang higayon. Dinhi na nimo bahinon ang imong panahon sa pagpahulay ug sa pagpaningkamot. Saligi lang ang pag-abot sa saktong panahon aron mabuhat nimo ang imong gusto sa pinakanindot nga higayon.

SAGITTARIUS – Sa bata pa kita, nagtoo kita kung unsa ka kataw-anan ang makit-ang gibuhat sa kenkoy ang paggabas sa sayop nga bahin sa kahoy. Usa ka itusra sa kahadlok ang motunga sa ilang mga nawong kung ila ng maamguhan ang dakung sayop nga ilang nahimo. Kung ikaw adunay koneksyon nga gusto ng putlon, hunahuna una pag-ayo kunbg unsa ang posibleng mawala sa pagbuhat niini. basin mas nindot pa kung dili ka una maghimo ug bisan unsa man nga lakang karong panahona.

CAPRICORN – Sayod ka karon kung unsa ang paglantaw sa uban nganha kanimo sa pag-abot sa responsibilidad. Posibleng dili kini makaikag kanimo nga butang, hilabi na nga modaghan lang ang listahan sa mga butang nga imong pagabuhaton. Hinoon, usa usab kini ka responsibilidad nga kaya nimong dalhon, kataw-an ug labyan lang. Pwede nga gamitan lang kini nimo nga responsibilidad ug usa ka gaan nga boot nga makawala sa paminaw nga kahasol niini.

AQUARIUS – Nasayod kita nga talagsa ra ang higayon nga makakuha kita ug ikaduhang panahon sa paghimo ug unang impresyon gikan sa uban. Swerte ka gumikan kay aduna kay karisma ug kaayo, tungod niini wala na ikaw nagkinahanglan ug ikaduha pang higayon aron pagbuhat sa mga butang butang aron magustohan ka nila. Ayaw usab pagpanuko sa pagtagad sa uban, basin kini ang makahatag kanimo ug positibo nga panglantaw.

PISCES – Usa ka makalilibog nga higayon ang moabot kanimo, busa unsa pa man ang imong gihulat? Hinoon, nagkinahanglan kini nga imong preparahan, daghan ang pwede nimong mabuhat aron masigurado nga maklaro nimo kung unsaon aron magpadayon ang pag-agas sa imong personal nga kaikag. Usa kini ka hagit nga posibleng makalingaw kanimo. Masorpresa usab ka sa usa ka bag-ong lugar nga mamahimong maoy rason nga madala niining maong sitwasyon.

Source: mynimo.com

Facebook Comments