Patagna Ko i?

26

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 15, 2018 – Saturday)

ARIES – Daghan kanato ang motoo sa anghel magbalantay, ug aduna kitay igong rason kung ngano. Nakasulay na usab kita nga mabutang sa sitwasyon nga ingon sa adunay dili nato makita nga butang ang motabang aron mausab ang dili unta maayo nga sitwasyon sa atong kinabuhi. Hinoon, daghan ang ordinaryong tawo lamang sa atong palibot ang nagbaton usab ug kahanas aron sulbaran ug himoong sayon ang atubang kinabuhi. Pasalamati sila.

TAURUS – Posible nga ikaw ang hingtundan sa mga pulong nga” gisultihan ko baya ikaw” o dili ba kaha para gyud kini kanimo. Bisan pa man,kini nga mga pulong ang kasagara ginabuhian lamang kung ang usa ka tawo magdumili sa pagpaminaw sa imong mga pahimangno. Kung madiskubrehan nimo nga unta naminaw ka sa tambag sa uban, himoa nalang kini nga leksyon. Makatabang kini kanimo.

GEMINI – Ang daghang lantip ug hunahuna, mga maayong laki sa ilang kalibutan nga nakahimo ug kalainan ning maong planeta, ang pareha lamang kanako ug kanimo.Nakakita kini sila ug kahigayunan, gikuha gilayon kini ug gibuhos ang tanan nilang paningkamot aron mahimo kining nindot ug talagsa-on. Usa ka kahigayonan karon sa imong kalibotan ang motumaw, daku kini ug mahimong kausaban kanimo busa duola kini ug angkona.

CANCER – Dinhi ning kalibutana, usa sa mga paagi aron ipakita nato ang atong pagdayeg mao ang pagtagbo sa atong mga kamot ug paghimo ug igong kasaba. Kini nga pamaagi maoy naghatag sa pagsinabtanay sa tanan tawo bisan pa man kung sa bisan asa ka nga kultura ug sinultian nag gikan. Gusto nimo karon madungan ang maong klaseng pagdayeg gumikan sa imong nahimo. Kung wala pa kini nimo nadawatan karon, tohoi lang nga nagpadulong na kini kanimo.

LEO – Mas nindot karon kung sundon nimo ang sugo ug gusto sa uban. Hinoon hunahuna usab kung kinahanglan ba gyud nga sundon nimo sila ug likayi nga masupak kini nimo sa dili bastos nga pamaagi. Nasayod ka nga ang pagkuha sa imong kaugalingon gikan sa usa ka plastar nga kasabutan usa ka butang nga sayon lang estoryahon apan lisud buhaton. Aduna kay katungod nga mubarog sa unsay gitohoan nimo nga sakto.

VIRGO – Gamiti karon ug gamay nga diskriminasyon ang usa ka parte sa imong kalibutan. Posible nga mas nindot kung ilain nimo karon ang tipasi gikan sa bugas. Kini aron mahibaloan nimo kung unsa ang makatabang kanimo ug unsa usab ang dili. Medyo lisud kini gumikan sa pipila ka mga pwede nimong pilian karong panahona. Apan pipila nini ang dili lig-on busa gamita karon ang imong mga mata aron makita ang tinood nga detalye sa mga butang ug pilia ang angayan gikan sa dili na pwede.

LIBRA –  Dili madugay, ang usa ka higayon para imong buhian ang usa ka butang mopresenta ra diha kanimo. Aduna kay makuhang maayo niining maong panagbaylo. Tungod niini mas mapadali ang proseso sa imong pagbuhi. Hinoon kung dili ka sigurado sa butang nga imong pagabuhian, ayaw kabalaka gumikan kay adunay mga sensyales nga gilayon mopresenta kanimo. Hulati ang usa ka sitwasyon nga modagan ug dinhi lantawa ang sunod nimong mga lakang.

SCORPIO – Nagkinahanglan ka ba ug pruweba nga ang usa ka proseso nagalihok kini pinasubay sa imong kagustuhan? Ang mga bitoon maghatag kanimo ug pruweba karong mga panahona, kung wala man, nagpadulong na kini kanimo sa dili madugay nga panahon. Gikinahanglan lang nimo ang kaisog ug pagpailob aron maoy mobutang kanimo sa usa ka pabor nga sitwasyon.

SAGITTARIUS – Dili na magdugay ug makakuha na kita ug sakto nga pagsabot sa laing tawo ug kung unsa ang butang nga ilang gusto. Ang pipila ka mga tawo nga mosulay pagtago sa ilang mga katuyoan ug mga plano mao hinoon ang dili magpanuko sa paghatag ug tsansa kanato aron makakita sa ilang sekreto. Saligi karon nga ang imong mga nakita gikan sa ubang tawo. Sakto ang imong pagsabot kanila.

CAPRICORN – Matag karon ug unya makasinati kita ug kalisud sa kinabuhi. Mga butang nga dili nato pwede buhaton ug tungod niini pasidan-an nato ang atong kaugalingon nga ayaw ug dili. Kini nga mga pagdili maoy makahimo nga lisud para kanato nga mohawa sa gitawag nga “comfort zones”. Ang swerte matud pa mas mopabor sa mga maisog kompara sa mga dili mahilig mopagana sa ilang mga imahinasyon. Ayaw pug-ngi ang imong kaugalingon ug pangita ug paagi nga maka benepisyo ka niini.

AQUARIUS – Usahay dali kaayo kita mobuhi sa mga sitwasyon nga unta gamay nalang ang kulang ug gikinahanglan aron mamahimong usa na ka dakung kalampusan. Pwede natong kumbinsihon ang atong mga kaugalingon nga kining mga butanga mas nindot pa kung pasagdan nalang nato, apan kung bahin na gani sa atong pagkamaayo, pagkamaloloy-on, talagasa ra nga bation nato nga mosobra ang atong paghatag niini ngadto sa uban. Ayaw gilayon pagbuhi ug gamita kini nga mga butang sa tanang panahon.

PISCES – Daghan ang mga tawo nga adunay dakung pagtoo sa mga bitoon sa kalangitan. Kini nga pamaagi sa paghatag sa atong kaugalingon ug positibo nga panghunahuna maoy makatabang sa atong utok aron makakuha ug basehan may kalabuotan sa mga butang nga atong buhaton ug panganduyon sa kinabuhi. Ang yawe niining tanan matud pa mao ang pagtino kung unsa gyud ang atong gusto. Ang usa ka tinong pangandoy mas daku ug kahigayunan nga matinood.

Source: proastro.com

Facebook Comments