Suma Total sa Straight to the Point: Kaminyoon

35

Davao City – Wala ko masayud sa nasinatian karon nga mga hagit o hulga samanagtiayon nga nagpaminaw sa atong tulumanon. Dili ko usab buot ngamamahimong mahukmanon o bin ba kaha nga mamahimong judgmental sa inyongpresenteng pinagdadaanan nga managtiayon.Kun unsa man ugaling kanang inyong gisugata karon sa inyong panag-uban banao asawa, paningkamoti ninyo sa taman nga ang inyong gipanumpaan inyongmasalbar gikan sa perdisyon ug katapusan.Take it from me: I’ve been there, done that. You will realize later howmuch you have lost when you do not exert maximum efforts to make yourmarriage durable.Anugon: Anugon kaayo ang inyong tagsa-tagsa ka mga panaad sa altar sakaminyoon nga sa kaharuhay ug sa kalisud, sa kalipay ug kaguol, mag-ubanmo’s imong partner hangtud sa kahangturan…Baliki lamang ang mga talagsaong higayon diin kamo nagkauyon nga mahalonang usa’g usa bisan kun magkinaunsa….Baliki kadtong mga higayon diin bisan taliwala sa tumang mga kalisud, walaninyo biyai ang matag usa bisan pa man gani kun may mga higayon nga dawdili na nimo makaya ang pag-antos sa mga kasaypanan, kakulangon, usahaypagpakawalay keber sa imong kapikas sa imong gibati o sa imo ba kahangsitwasyon.Ug pangutan-a ang imong kaugalingon: Wala na bay laing medyos aron kiningamong gubot nga panag-uban makalingkawas sa klarong paghinapos?Gidangop na ba nimo kini ngadto sa Kahitas-an aron sa gahum sa iyangmilagro, ang inyong gipanumpaan magmalig-on bisan pa man sa dili matukibnga mga pagsulay?Anaa kanimo ‘bay ang tubag sa maong pangutana sanglit ikaw man maoy labingnasayud kun ang diborsiyo ba maoy maghatag kalinaw sa inyong pamuyo.Ang ako lamang mao kini: Nga dili nato himoong template kun kasandigan angdiborsyo kun man ugaling mamahimo siyang balaud sa nasud. Ako nagtoo ngakini nga mekanismo last option and resort kun wala na gayuy paglaum pa sarekonsilyasyon.Apan mientras buhi pa, ‘di ‘ta angay mawad-an sa animo ug paglaum nga ubansa grasya ug kalooy sa Kalangitan, ang buruka ninyong managti-ayonmaresolba ra gayud in God’s own sweet time ug ang pagpasig-uli matawo raunya sa inyong gihagit nga relasyon. God bless the Filipino family!RadyoMaN June Dutertetags: dxdc 621 davao

Facebook Comments