Dried Mango Production Suportaran iti Ilocos Norte Agriculture Office

74

iFM – Suportaran ti Provincial Agriculture Office ti Dried Mango Production iti Probinsya ti Ilocos Norte.

Daytoy ti impalgak ni Mrs. Norma Lagmay, Provincial Agriculturist ket kunana nga adda dagiti small and medium enterprises wenu negosyante a nabenepesiaran kadagiti trainings nga insyangkat ti Provincial Capitol kadua ti Department of Trade and Industry.

Maysa ditoyen ti negosyante a ni Mr. Ricardo Tolentino nga inawaganda payen a “Mango King” gapu ti ballaigi a panagpatubona ti naruay a mangga ken dagiti by-products manipud iti nasao a prutas.

Innayunpay ni Lagmay a masapol a masustenaran dagiti negosyante ti nayun nga adal a nagun-odda; babaen met iti panagbirok pay ti sabali a produkto a mabalin nga aramaten nga aggapu kadagiti sabali a prutas wenu sabsabali pay a taraon.

Sisasagana ti nasao nga ahensya ti gobierno a mangtulong kadagiti negosyante nangnangruna nu dagiti produktoda ket mainaeg iti agrikultura.

Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments