‘Health Audit’ kadagiti evacuees sadiay Batangas, inlungalong ni Sen. Marcos

41

iFM Laoag – Kalikagum ni Senador Imee Marcos nga ipangpangruna ti Department of Health ken Barangay Health Workers ti panangisayangkat da iti health audit kadagiti amin a naibakwit iti panagbettak ti bulkan taal nangruna kadagiti pasiente a senior citizen nga addaan ti nakana a sakit.


Inbaga ti senadora a masapul a maipaayan a dagus dagitoy ti tulong medikal pakairamanan dagiti masikog ken maladaga gapu ta delikado iti salun-at ti panagtalinaed kadagiti evacuation centers.

Para kenkuana nasken a maisayangkat ti health check tapno Makita no asino dagiti kasapulan a maipan iti ospital nangnangruna kadagiti dumaldalan iti dialysis ken chemo therapy.

Sunursur ti senador dagiti evacuation centers pakairamanan ti Bauan Technical High School, Dreamzone center ken ti Batangas Sports Complex a nakakitaanna ti kasasaad dagitoy tapno matingiting nu ania a tulong ti nasken nga ipaay ti gobierno kadakuada.

Bayat iti panagpasiar na nangipaay ti tulong ni Marcos kas iti 100 a karton ti bottled water, sumagmamano a kutson, ules ken nasursurok ngem 2,000 a bags ti relief goods nga addaan ti sagtatallo kilo a bagas, paracetamol, anti-allergy ken masks.

Maibilang pay kadagiti inbunong ti senador ti sardinas, noodles, kape, biscuits, corned beef, sabon a paglaba, sabon a pagdigos ken dadduma pay a tulong para kadagiti biktima.

Immuna ti Provincial Government of Ilocos Norte ti nangited iti tulong idiay Batangas para kadagiti napakaruan iti panagipugso ti dapu ti bulkan taal. (Bernard Ver, RMN News)
Facebook Comments