Oratio Emperata

68

ORATIO IMPERATA
Hagadon ta Po Ang Tabang ni INA, Our Lady of Peñafrancia Asin pangadyeon ta an Oratio Imperata para dagos na matunaw si Bagyong TISOY!
O Virgen Mariang Mahal, De Peñafrancia an ngaran, Patrona nin Kabikulan, Ika ming sinasarigan!
Sa paabot na kalamidad, Tisoy an ipinangaran… Dai mi dapat katakutan… Huli SA saimong pangataman, Asin danay na kapadangatan, Bilog na Bikolandia sigurado Mong isasalbar.
Alagad an hagad mi orog na ngunian, Baku lamang kami an maisalbar, Kundi dagos Ng tunawon, SA dagat pa Lang, Tanganing Mayo ng Kababayan sain man na lugar, Magmati nin hadit Asin kasakitan.
O Maria, samuyang Ina… Kami rangaha Asin pamibian Saimong pag anduyog, Hinahagad mi orog na SA ngunian..
Samong pangadyeon, inaarang Ssa ngaran ni Jesus, Aki Mong namomotan. Amen.
#NOtoTISOY <www.facebook.com/hashtag/nototisoy?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB96w3DgxKsZ7wTwQ2jUHmbvsuy368w2FwSa56LLL6cZ-ZzPxpJlMFEFvSLDyfKnpJgikCjmR6Z7wD6EUnVNtDFyGQ5V4P2dbN-m9KoAd8RbN7870a…> #LordHaveMercyOnUs <www.facebook.com/hashtag/lordhavemercyonus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB96w3DgxKsZ7wTwQ2jUHmbvsuy368w2FwSa56LLL6cZ-ZzPxpJlMFEFvSLDyfKnpJgikCjmR6Z7wD6EUnVNtDFyGQ5V4P2dbN-m9KoAd8…>

Facebook Comments