Patagna Ko i?

17

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran
karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e?
nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag
ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi.
Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope (OCTOBER 07, 2019 – MONDAY)


ARIES – Ang imong kahilig sa pagpakisusi maoy
maghatag kanimo ug kadasig. Kini ang imong
pinakakusog nga kabtangan niining panahona ug
maoy mutolod kanimo lagpas sa imong lawom nga
panimoot. Pwede kang makuratan sa biyahe sa sulod
sa imong kinabuhi hilabi na gayud sa mga
nakatagong talento nga wala pa nimo magamit.

TAURUS – Makaulit ang mga tawo sa imong palibot
karon, hilabina gayud kung nipis ug mabaw lamang
ang mga unod sa storya. Dili kini makahatag kanimo
ug lawom nga mga pagtulun-an. Kini ang imong
gikinahanglan. Apan possible usab nga ang uban
tawo nanginahanglan lamang sa imong mga pag-
uyon ug kining tanan wala na nanginahanglan sa
lawom nga panag storyahay aron makakuha ka
pagsabot gikan kanila.

GEMINI – Ang imong kaepiktibo sa natad sa trabaho
panalagsa lamang. Daghan ka ug gustong
pagabuhaton apan nagkulang ka sa paningkamot.
Apan bisan pa man sa kabug-at sa imong
responsibilidad, kung tininood ang imong tumong
nga ginakab-ot ug nakasubay kini sa panahon nga
imong ginaapas, kining tanan ang possible.

CANCER – Mapuno ang imong hunahuna karon sa
planong magbakasyon sa usa ka nindot ug espesyal
nga lugar sa imong kasing kasing. Ang imong
kagustuhan nga maghimo ug kalihokan nga makabri
sa imong kasinatian maoy mohatag kanimo sa
daghang posibilidad.

LEO – Motoo ka karon nga kinahanglan nimo ang
lig-on nga eskedyul aron kompletuhon ang mga
gikinahanglan nga humanon. Apan possible usab
nga makurat ka kung unsa ang imong mahuman
pinaagi sa paghatag nimo ug gamay nga exstraktura
sa imong adlaw. Hinumdumi nga dunay kalainan sa
“epektibo” ug “episyente” nga pagbuhat sa trabaho.

VIRGO – Bisan pa man kung maigmat ka nga
buhaton ang imong mga responsibilidad, possible
gihapon nga magkapuliki ka kung kining tanan ang
mahimong komplikado pinaagi sa emosyonal aspeto
sa imong relasyon. Apan pinaagi sa pagbahin nimo
sa imong panahon, pwede na nimong mabalik ang
tanan ngadto sa saktong direksyon ug mahatagan ug
saktong balanse ang imong personal nga kalihokan
tali sa prospesyonal nimo nga kinabuhi.

LIBRA – Ang imong mga pulong ang mahimong
paagi aron mapahilayo ka sa personal nga paminsar
ug moabot sa punto nga maglisud pag-sabot ang
uban tawo kanimo. Apan ang paghinay hinay ug
pasabot sa mga tawo sa imong palibot makatabang
ug daku aron mapanindot nimo ang personal nga
koneksyon sa usag-usa, sa trabaho ug ingon man sa
opisina.

SCORPIO – Ayaw pagduhaduha sa pagpahimangno
sa mga tawo sa imong palibot kung unsa ka
importante ang imong panahon. Hilabi na gayud
kung ikaw eksperto sa maong mga butang. Wala-a
ang panahon sa pag-panghanyo o panaglalis
gumikan kay gusto lamang nimo mahatag ang sakto
nga presyo alayon sa imong serbisyo.

SAGITTARIUS – Adunay drama nga gakahitabo sa
nataran sa imong trabaho ug possible nga dili ka
sigurado kung asa ka molugar niining tanan.
Gumikan kay daghan ang naapil nining maong
kasamok, mas mayo siguro nga dili nimo iapil ang
imong kaugalingon niini. Apan ang imong
pagpaningkamot nga dili maapil posibleng
momombalik usab ngadto kanimo sa paagi nga
mahimo kang walay baruganan nga pagkatawo.

CAPRICORN – Bation nimo karon ang kusog nga
paminaw sa pagpagawas sa imong kahadlok ug
kabalaka apan makita nimo nga gawas kini sa imong
saktong paminsar. Bisan paman nga andam na ang
imong hunahuna para niini, makahatag gihapon
kini ug posibleng kalibog sa ubang tawo nga imong
mahimamat. Apan kun ikaw usa ka klase sa tawo
nga wala nagsalig sa opinyon sa uban, buhata ang
gitohoan nimo nga sakto.

AQUARIUS – Adunay butang sa imong kinabuhi
karon nga dool lantawon apan halayo diay sa imong
nahimutangan. Dakung parte niini ang nagsugod sa
imong kadasig nga makuha ang mga butang nga dili
pa angay. Sa pagkakaron itutok una ang imong
atensyon sa mga butang nga dagko ug purohan nga
imong makuha. Gikinahanglan nimo ang gamay nga
pasensya.

PISCES – Madasigon kaayo ka karon nga ipaabot ang
imong mga hunahuna ngadto sa uban. Apan
possible nga mabara ang imong mga giplano ung
dili kini nimo ibase sa realidad. Mahimong lisud ang
kumunikasyon sa imong palibut kung makita nimo
nga mouswag ang uban.

Source: horoscopes.proastro.com

Facebook Comments