Patagna Ko i?

31

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.


iFM Horoscope (August 13, 2018 – Monday)

ARIES – Ang pagpasabot sa imong mga hunahuna ngadto sa uban mahimong mas lisod ilabina gyud kung dili ka sigurado sa mga pagtoo sa uban kanimo.Bation nimo karon nga gikinahanglan ang pagpangitag paagi aron patas-an pa nimo ang imong paningkamot sa pagpadayag sa imong hunahuna ug kasing kasing.Ayaw pagduhaduha sa pagpagawas sa imong kinasing kasing nga pahayag aron sigurado kining motuhop gyud sa uban. Pagbilin usab ug gamay sa ilang imahinasyon aron usahon sa ilang kaugalingonang ang imong mga gipanulti.

TAURUS – Ang mga nindot nga pangisip nahibal-an na nga managsama ug tumong. Sa pagkatinood nasayod kita nga ubay ubay na ka mga hunahuna ang posibleng magkadungan ug magkapareha ang direksyon. Hinoon agig paghatag ug higayon sa tagsa tagsa ka pangisip, gikinahanglan nga ang duha ka hunahuna magkatagbo gayud. Pagbaton kanunay ug bukas nga pangisip ngadto sa ubang tawo sa imong palibot. Dako ug benepisyo ang imong makuha kung maplansa nimo ang mga dili pagkasinabot.

GEMINI – Gikinahanglan nimo karon nga dawaton nga ang pagdumili sa pipila ka mga butang ang lisud malikayan ug makahatag kanimo ug gamay lamang nga benepisyo. Hinoon kung imong pasagdan ang imong kaugalingon nga maintriga ug dili ka mokontra sa mga kausaban, posible nga makahatag kini ug dako nga positibong benepisyo kanimo sa umaabot. Ayaw kabalak-i kining mga butanga. kining tanan lumalabay lamang busa dawata kini.

CANCER – Usahay, kinahanglan nato nga mangita ug paagi aron mapadali ang tubag nga atong ginahulatan. Ayaw pagtoo nga pasagdan nalang nimo ang mga butang kundili paningkamot ug pangita ug paagi aron makuha nimo ug masinati ang nindot nga solusyon sa usa ka sitwasyon. Ayaw pagduhaduha sa pagpangutana. Posible kini nga makadala kanimo aron mahibalo-an ang mga butangbutang ug makawala sa mga pagduhaduha.

LEO – Posibleng kinahanglan, karon o sa dili madugay, ang imong paggawas ug pagestorya mahitungod sa usa ka sitwasyon nga imong nakit-an nga nahitabo kaniadto. Makatabang kini kanimo nga toohan ka sa uban isip usa ka mabinantayon nga pagkatawo. Dili lamang nimo makompirma nga seryoso ka sa ingon niini nga mga butang apan makatabang usab ikaw sa uban pinaagi sa paghatag sa imong mga hunahuna.
VIRGO – Kini na ang saktong panahon aron dawaton nimo ang hagit hilabina gayud nga gusto nimo ang pagdawat sa ingon niining maong mga importanteng tuyo ug tumong ngadto sa taas nga lebel. Aduna kay punto ug armado usab ikaw sa saktong rason para buhaton kini. Ang imong hunahuna ug gahum, kauban ang imong pagpaningkamot ang anaa sa lugar karong panahona busa ayaw na pagduhaduha ug labwi ang tanan nilang gitohooan nga imong kayang mahimo.

LIBRA – Posible nga nakakuha ikaw ug lantip nga strateheya karon apan maglisud sa pagpalihok niini sa plastar nga pamaagi. Hinumdumi nga ang pagka perpekto usa lamang ka ilusyon ug kung magduhaduha ka gumikan sa imong paghulat sa perpektong higayon, masayang lamang nimo ang panahon. Lantawa nga ang ginagmay nga lakang sa pagtoo makahatag ug daku kanimo karon. Igo na kini aron mohimo ka nausab ug dagko nga lakang.

SCORPIO – Kung kabalo ang isag isa ug kung kabalo ka usab unsa ang inyong papel sa inyong tagsa tagsa ka kinabuhi mas dali ang pagdawat ninyo sa inyong kaugalingon. Kung adunay lugar sa inyong relasyon nga dili ka sigurado kung nagkasinabot kamo, karong mga panahona mahulog na ang isyu sa dili pagsinabtanay. Pangandam na sa bag-o nga lebel sa panagsabotsabot sa mga butang nga imong mahatag ug sa imong gitohoan nga madawatan.

SAGITARRIUS – Bation nimo karon nga kinahanglan gyud mobuhat ug maningkamot pa aron makuha nimo ang kasabotan gikan sa usa ka indibidwal. Posible nga wala sila kabalo sa presyur nga imong gibati karon aron makakuha ug positibong resulta apan nasaud ka mismo nga kinahanglan nimon kining buhaton nga mag inusara. Ang imon lamang buhaton mao ang pagbaton ug bukas nga kumikiasyon ngadto sa kabala naka kung kinsa.

CAPRICORN – Ang paghunong ug biya sa usa ka dautan nga binuhatan ang kasagara usa gyud ka malisud nga hagit para kanato.Kasabot kita nga aduna gyud dayon mga kalisud nga atong maagian sa pagkontra niini apan kaya nato ug molampos kita niini kung anaa lang sa ato ang gahum sa kaugalingon ug pagtoo nga kaya nato kini. Aduna kay kahigayonan nga hatagan ang imong kaugalingon ug kagawasan karon sa butang nga balikbalik. Dugay na nimo kining nahibaloan ug nagkinahanglan kini sa imong atensyon. Buhata na ang lakang.

AQUARIUS – Isip usa ka tawo nga kabalo mohatag balor sa bag-o, nindot nga teknolohiya ug kabag-ohan sa palibot, dili ba sakto lamang nga mas madasig ka nga mangita ug sulosyon sa mga problema karon kompara kaniadto? Nasayod kitang tanan nga paspas na kaayo ang pagpadala ug pangutana ngadto sa usa ka “search engine” sa internet ug makakuha gilayon kita ug nagkalain laing posibleng tubag sa pangutana dili ba? Hinoon medyo lisud ang pag-ila kung unsa ang sakto o sayop nga tubag ingon man kung unsa ang kasaligan ug dili kasaligan. Saligi ang imong hunahuna mahitungod niini.

PISCES – Ang pagsorpresa sa atong kaugalingon nga aduna pa diay butang nga kaya natong maabot bisan pa man kung unsa kini kalisud maoy usa sa mga pinaka daku nga sorpresa sa kinabuhi.Adunay paabotay nga hitabo nga makahatag kanimo ug kompyansa ug paghasa sa imong kapasidad ug kamaayo. Gamita kini nga sitwasyon. Masorpresa ka gayud niini ug makita nimo nga kaya pa diay nimo ang maong mga butang. Wala pa nawala kanimo ang kahanas.

Source: proastro.com

Facebook Comments