Patagna Ko i?

37

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 8, 2018 – Saturday)


ARIES – Adunay panahon nga ang pagduot mamahimo na hinoong usa
ka pagtulod. Bisan pa man nga dili kita ganahan nga pugson
sa pagbuhat sa mga butang, dali ra gihapon nato madawat
ang kamatooran nga kung si kinsa man ugaling ang nagbuhat
niini mahimong dako ang tabang nga mahatag ngadto kanato.
Mamahimong lisud ug dili komportable ang imong kinabuhi
karon apan usa usab kini ka senyales nga buhaton na nimo
ang unang lakang ngadto sa kalampusan.

TAURUS – Daghan ang nagtoo nga wala nasayod ang mga iro kung unsa
ang atong ginasulti ngadto kanila. Nagtoo sila nga sa tono
lamang sa atong tingog sila motubag. Bisan pa kuno kung
basahan nato sila sa balita sa newspaper ug hawiran nato
ang ilang mga ulo, susama ra gihapon ang ilang
mahigugmaong reaksyon nganha kanato. Ayaw pagtoo niini,
dili sa ingon nga gikumpara ikaw sa usa ka iro, apan para
kanimo dali ra ang pag-ila kung tininood ba ang pagtagad sa
uban nganha kanimo.

GEMINI – Aduna kay higayon aron mohimo ug usa ka desisyon kabahin
sa usa ka kasabutan. Tinood nga adunay mga benepisyo nga
imong makuha kung imo lang kining pasagdan apan daku
usab ang imong makuha kung magbuhat ka ug abtik nga lihok
labot niini. Adunay isyu karon sa imong palibot mahitungod sa
pagkatratar ug patas sa imong isig kaingon. Kanunay iapil kini
sa pagbuhat ug desisyon matag karon ug unya.

CANCER – Saligi ang imong pangagpas. Makatabang kini kanimo isip
susama sa usa ka fairy godmother nga nagalantaw lamang
gikan sa halayo ug andam nga mohatag kanimo sa nindot nga
giya ug hunahuna. Mao kini ang rason kung nganong sakto
lamang nga saligan mo kini. Hinumdumi lang nga kung dili ka
komportable sa imong ginabuhat, himoa kini nga paagi aron
mas madasig kapa nga buhaton ang mas dinagko nga
kalampusan.

LEO – Bation nimo karon ang usa ka isyu mahitungod sa pagsalig.
Nasayod ka nga ang imong pagdapig ug pagsalig dili basta
basta nga makwestyon. Apan dili kini nimo bation nga susama
usab sa laing tawo nga parte sa imong kalibotan. Busa
paningkamot nga mabuhat nimo kung unsa ang sakto aron
makalikay ka sa kasuko sa uban. Hinoon kung ikaw mismo
maayong sumosunod ug masaligan, walay rason nga dili kini
nimo makuha gikan sa uban.

VIRGO – Moabot ka sa usa ka sitwasyon nga kinahanglan nimo ang
mas lig-on nga personalidad karong panahona. Posible usab
nga buhaton nimo ang usa ka butang nga lahi sa naadan nimo
kaniadto. Sabta nga sakto lamang ang pagduhaduha sa
paghimo ug mga desisyon, apan mas nindot usab kung
maghimo ka ug mas isog nga lihok. Dili malimod kung unsa ka
daku ang resulta niini nga makahatag ug inspirasyon kanimo.

LIBRA – Tin-aw ug klaro karon ang imong makita nga maoy mopuli sa
pagka walay siguro sa imong kalibutan. Bisan pa man nga
magduhaduha ka karon sa imong mga lihok, kinahanglan nga
imo na gihapon kining buhaton ug ibutang sa hunahuna ang
pagtoo sa kamatooran nga kung dili nimo buhaton karon,
kanus-a pa. Hinumdumi lamang nga nagkinahanglan ug
panahon ang imong gustong buhaton karon, busa buhat kini,
paghinayhinay apan salig sa imong kaugalingon.

SCORPIO – Bation nimo karon ang panultihon nga, kung dili nimo sila
mapildi, apil sa ila. Kini gumikan kay anaa ikaw sa susamang
sitwasyon karon. Nahitabo kini tungod usab sa usa ka
sitwasyon nga imong nakita kaniadto nga gibati nimong
komportable apan karon nagpakita na ug kausaban sa dagan
niini. Pwede nimong isalikway kini nga pagbati, apan posible
nga wala kini epekto karon. Busa mas maayo kung imo
nalang kining dawaton ug pangitaaan ug paagi kung unsaon
nga mopabor kini kanimo.

SAGITTARIUS – Para sa mga negatibo ug hunahuna, ang lawas sa tao usa
lamang ka lugar para sa nagkalaing laing reaksyong kemikal
nga molangtod lamang sulod sa usa ka gatos ka tuig. Human
niana, tapos na. Apan sa mga taong positibo, ang kinabuhi
usa ka gasa ug kada higayon ug sitwasyon sulod nianang usa
ka gatos ka tuig angayan lamang nga ampingan ug
hinumdumon. Kung gusto ka nga hatagan ug kagawasan ang
imong kaugalingon, buhata karon ang imong gusto.

CAPRICORN – Magduda ka karon kung basi sa imong sitwsyon sakto ba ang
nahimo nimo nga desisyon. Posible nga niadtong panahona
gibati nimo nga sakto kato apan karon nagsugod kana ug
duda niini.Susama kini sa lihok sa tubig kung imo kining
hulogan ug bato. Hulati una nga montin-aw ang tanan, ug
pagbaton usab ug pasensya.

AQUARIUS – Daghan ang mga panultihon kung unsaon, kung kita moabot
na sa pinakaubos nga parte sa atong kinabuhi, wala nay lain
pang padulngan kundili sa taas. Ingon usab niini ang
mahitabo kung kita naglibog na. Kung anaa kita niini nga
sitwasyon, ang tanan mamahimong libog ug lisud sabton.
Usahay magkinahanglan pa ug igong panahon aron motin-aw
ang tanan. Laomi nga mahitabo kini kanimo ug hulati lang nga
motin-aw ra kini.

PISCES – Kanunay natong makita ang kamatooran isip usa ka butang
nga magdala kanato sa usa ka dili komportable nga
sitwasyon. Hinoon hinumdumi nga mas nindot ang kinabuhi
kung armado ug kompleto kita sa kamatooran kompara sa
pagpuyo sa kinabuhi nga buta sa tanan sa tong palibot.
Adunay kamatooran nga magpaila kanimo karon. Ayaw kini
isalikway, hinoon dawata kini ug pangitai ug paagi kung asa
ka niya ibutang nga sitwasyon ug gamita kini aron molig-on
ka.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers