Sarrat ken Batac, Kampeon iti District Level ti Sirib Basketball Tournament…

102

iFM Laoag — Nagkampeon iti umuna a distrito iti Sirib Basketball Tournament ti team ti ili a Sarrat idinto nga iti maikadua a distrito ket ti team ti siudad ti Batac ti nangiyalat ti kampeonato.
Segun ken ni Local Youth Development Officer Mr. Willie Jake Sib-at, malaksid kadagiti nagkampeon ket adda pay ti naipaay a pammadayaw kadagiti first ken 2nd runner-up iti tunggal distrito
Imbatadna a ti first runner-up iti umuna a distrito ket ti ili a Pagudpud ken second runner-up ket ti ili a Bacarra idinto nga iti maikadua a distrito ket first runner-up ti ili a Pinili ken second runner-up ti ili a Badoc.
Inlawlawagna a dagiti dua a kangatoan iti kada distrito ti aglalaban iti maisayangkat a Provincial Games intono Abril 27 iti Ilocos Norte Centennial Arena.
Kunana a maiyuswat ti crossover iti bigat babaen iti panaglaban ti Sarrat ken Pinili ken Batac City kontra Pagudpud.
Inbunannagna a dagiti mangabak iti crossover ti aglaban iti kampeonato a maisayangkat iti malem.
Naammoan a kalikagum ni Senior Sang. Panlalawigan Member Matthew Marcos Manotoc a mabuya ti kampeonato kas mangipamatmat ti naiget a suportana iti benneg ti ay-ayam.
Impalgak ni Sib-at a dagiti nagkampeon iti umuna ken maikadua a distrito ket umuwat iti premio a sangapulo ket lima ribu a pisos, ti first runner-up ket sangapulo ribu a pisos ken lima ribu a pisos iti second runner up.
Kabayatanna iti provincial level, ti agkampeon ket umawat iti duapulo ribu a pisos, 15 ribu a pisos iti first runner-up, sangapulo ribu a pisos iti second runner-up ken lima ribu a pisos iti 3rd runner-up.
Innayon ti Local Youth Development Officer a plano da pay ti mangpili iti Most Valuable Player a maipaayan ti tropio ken certificate.
Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments