Sorpresa Kadagiti Atleta iti R1AMeet ita nga Aldaw Dagiti Puso

36

Maysa a sorpresa nga indauluan ni Mrs. Vilma Eda, Schools Division Superintendent iti Ilocos Norte ken ti MESS Family ti naisayangkat iti nasapa nga bigat nu kasano ti panangselebrar dagiti atleta, coaches, trainers, memestro, memestra ken dagiti naduma duma a personalidad ti DepEd Ilocos Norte iti Alaminos City National High School, Alaminos Pangasinan.

Naisem ken naragsak amin nga timmarabay kadaytoy naisangsangayan nga sorpresa babaen ti panangselebrar iti ALDAW DAGITI PUSO.

Facebook Comments