Sunflower Farm iti Piddig, Kabbaru nga Atraksyon iti Ilocos Norte

696

RMN Laoag – Kabbaru a “tourist attraction” itan ti naestablisar a “sunflower farm” idiay Barangay Maruaya, Piddig, Ilocos Norte a pormal a naglukat iti daytoy nga aldaw ti puso, Pebrero 14, 2019.

Ti “sunflower farm” ket naestablisar babaen ti pannakikammayet ti gobierno municipal ti Piddig baben ti panangidaulo ni Mayor Georgina Salazar Guillen ken nagduduma nga ahensya ti gobyerno kas iti Department of Agriculture, Department of Tourism, DENR, DOST, DTI, ken dadduma pay.


Segun ken ni Mr. Aianree Raquel, Provincial Tourism Officer, dagitoy nga initiatibo dagiti LGUs ket naiget ti panangbigbig ti gobierno probinsial gapu ta makatulong daytoy a kas nayun a “tourist attraction”.

Gapu iti daytoy, imbatadna a nasken a masustenar ken mapagbalin a nakaay-ayo latta ti buyana tapno iti kasta ket mapagtalinaed ti panagbalinna a nalatak ken pagpasyaren dagiti tourista.

P50.00 ti entrance fee ti tunggal sumrek ti nasao a “farm” a daytoy ket mausar a nayun a pamastrekan kasukat ti mausar a “maintenance”. Mabalin pay ti gumatang iti sabong ken kasta pay ti bungana iti uneg ti farm.

Imbatad ni Piddig Mayor Gina Gullien a maragsakan unay gapu ta naruay dagiti immay ti panaglukat ti “sunflower farm “ ket nagbalin a viral daytoyen kadagiti nagduduma a social networking sites.

Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments

From Advertisers