i Kalami! ‘Parenting Tips’

31

Mga Pamaagi Kung Unsaon Ma-Motivate Ang Mga Bata (Tips To Motivate Our Children)

Kung ang atong hisgutan ang pag motivate sa usa ka bata, ang gamay mamahimong dako. Dunuli ug gamay nga candy, byahi paingon disneylang o ghatnagkinang nga tropeyo sa ilang atubangan, ug si bisan kinsa nga bata ma motivate na sa pagbuhat sa bisan unsang butang nga gustuhon nimo. Ang pangutana karon, mao nga kung unsaon nimo nga ma-motivate ang bata aron sa pagbaton ug maayo kinaiya nga makahatag ug maayong resulta sa iyang kinabuhi?


Likayi ang paghatag ug ganti – Sa daghan na nga mga pagtoon, ang paghatag ug rewards sa usa ka bata makapa-us-us kini sa pagkat-un sa kinaugalingong pagmotivate. Ang mga bata nga nalingaw ug drawing unya gipalit ang iyang drawing o di kaha gihatagan siya ug ganti sa iyang maayong buhat, mamahimong moundang kini siya sa panahon nga dili na siya makadawat ug ganti o sa panahon nga wala nay mo palit sa iyang drawing.

Paghimo ug natural nga pamaagi – Tugbang sa ganti o suhol, sulayi paghimo ug natural nga pamaagi. Sa sunod panahon nga makita nimo ang imong anak nga nagdula ug tarong nga walay away nga nahitabo o nahuman nila ug sayo ang ilang assinment, surpresaha sila ug usa ka pagsuroy-suroy sa park. Isulti kanila tungod kay wala mo gaaway sa inyong pagdula, si mama ug papa aduna pay kusog aron dal-on mo sa lugar nga diin sila malingaw. Ang pagpakita kanila sa natural nga pag-uswag sa maayong buhat mas epektibo pa sa suhol tungod kay salamin kini sa tinood nga kinabuhi.

Ilambigit ang mga bata sa mga kalihukang maka-motivate – Kung gusto nimong ma-motivate imong anak sa pagbuhat ug mga maayong butang, pangutana siya kung unsang tabang iyang gusto aron kanunay niya kining mabuhat. Mamahimong moingon siya nga uhaw ko sa inig kuha nimo nako sa eskwelahan or kapoy kaayo siya, ug mamahimong mo hatag siyag suwestyon nga magdala ka ug tubig, or magpakanta siya samtang pauli mo sa inyong pinuy-anan. Dili lang nga ang mga bata mas makabalo sa ilang kaugalingon, pero ang paghatag kanila ug bahin sa mga desisyon nga ilang pagabuhaton, puruhan kini nga mamahimong maayo ang ilang kaugmaon.

Pasabta sila – Kung masabtan sa imong anak ang dakong panglantaw sa butang nga iyang ginahimo, mamahimo kining maka-motivate kaniya sa pagbuhat niini. Pirmi natong ingnon atong anak nga limpyohi ilang kwarto sa walay paghatag ug rason kung ngano. Pero kung imong ipasabot kanila ang mga tawo nga kabalo magplastar sa iyang higdaanan ug kabalo manglimpyo sa iyang kwarto, makatulog gyud ug ayo kay humot ug hapsay man iyang palibot. Tungod sa kahapsay mamahimong makahatag usab kini ug maayo panglawas ug labaw sa tanan, makatoon ka ug ayo.

Pagbaton ug ka kontento – Walang labaw nga makawala sa gana sa bata nga ma-motivate mao ang pagbaton ug dili resonableng gusto sa mga ginikanan. Sa makadaghang higayon nakadungog kita ug inahan nga nagsyagit sa iyang anak sa eskwelahan. Ang pagbaton ug taas kaayo nga pagdahum gikan sa tong mga anak mao hinooy hinungdan nga mismo ang simple kaayong butang dili niya mahimo. Kung ipakita nimo sa bata nga ang iyang kahago sa paglaba o ang pagtabang sa kusina dili sakto sa imong gusto, dili madugay moundang na hinoon na siya ug tabang.


Sukda ang abilidad sa bata – Ang paghatag ug ganti o silot dili na kinahanglan kung dili gyud kaya sa bata ang butang nga imong ginapahimo kaniya. Ang pagmotivate sa imong anak sa pagbuhat sa usa ka butang nga dili niya kaya, mamahimong hinungdan nga madiskurahe na hinoon siya sa iyang ugma. Sukda una ang abilidad sa imong anak ayha ka maghatag ug butang nga angay niyang buhaton.

Kining mga ginagmay nga mga kapaaghan mamahimong makatabang kanato aron bisan unsaon, masiguro gayud nato nga atong mga anak, adunay mga maayong kaugmaon. Dili lang sa pisikal nga mga kabtangan, kundili sa mas labing impportante, mao ang maayong pamatasan.

Source: https://steemit.com
Image credit: https://steemit.com

Facebook Comments