i Kalami! ‘Personality Tips’

19

Aniay pipila ka mga kalihokan nga mahimong
buhaton aron mas makahuloganon ang bakasyon:

01. Pagpahigayon og “Bisita Iglesia”
Kini usa ka maayong paagi aron mas maduol kita sa
Simbahan ug sa atoang Ginoo.


Mas maayo kon mapahon daan unsang mga balay-
ampoanan o mga simbahan ang adtuon aron adto
mag-ampo karong tingbakasyon.

02. Pag-ila pagbalik sa kaugalingong kabilin ug
kultura. Ang atong kabilin ug kultura nagsugid sa
atong kagahapon ug magsilbing giya sa atong
pakiglambigit sa usa’g usa.

Kon mas nakaila kita sa atong kultura ug mga
kabilin isip Sugboanon ug Pilipinhon, mas
makasabot kita sa atong pagkatawo karon ug unsa
nga panig-ingngan ang angay sa atong panahon.

03. Maghimo og kaugalingong inspirational blog
Ang blog maong ang modernong pamaagi sa
paghimo og diary o journal sa mga panghitabo sa
kinabuhi o mga lindog o panahom sa usa ka tawo
nga ipagawas online o sa internet.

Pagsuwat kabahin sa mga panghitabo o mga
hisgotanan nga makapadasig, makalamdag, o
makapalig-on sa pagtoo sa ubang mga tawo, ilabi na
niadtong mga nasubo o naglibog sa ilang kinabuhi.

04. Pagkunhod sa timbang
Mahinungdanon kaayo nga himsog ang lawas aron
magpuyo og malipayong kinabuhi nga walay gimulo
nga sakit.

Lakip sa pagsiguro nga lagsik ug baskog ang lawas
mao ang paghupot sa saktong timbang. Busa karong
tingbakasyon, himoang hagit sa kaugalingon ang
pagpakunhod o magpaiban og timbang.

05. Pagtudlo sa mga bata og maayong pamatasan
Gikinihanglan sa mga bata nga makat-on unsay
saktong pamatasan aron sila makakaplag og maayo
sab nga mga higala nga aduna unyay nindot nga
ikatudlo kanila.

Kay kon dili sila kahibawo unsay saktong taras ug
kinaiya, ang mahitabo unya nga walay gustong
makigduwa kanila maong imbis sadya ang ilang
bakasyon mag-inusara na hinoon sila.

Hinumdomi lang gyud nga gawas sa pagsulti kanila,
mahinungdanon kaayo ang pagtudlo kanila pinaago
sa maayong ehemplo nga imong ipakita.

Kay gikaingon man nga kon unsay gibuhat sa mga
dagko, mao say sundon sa mga bata.

Source: www.rafi.org.ph
Image credit: tripzilla

Facebook Comments