i Kalami! ‘Personality Tips’

Mga iDOL, sa mga panahon nga mag edad na kita mahadlok kita sa kung unsaon pagpalambo sa atoang mga kinaiya. Ang ubang tawo gusto gayud nga mouswag ang ilang kinaiya busa aniay mga tips para mamahimong usa ka maayong indibidwal..

01. Ipadayon ang usa ka maalamon ug ipadayon nga kalma.

02. Ayaw pagpangopya sa ni bisan kinsa.


03. Paghimo sa imong kaugalingon nga personal nga estilo.

04. Ayaw pagduha-duha sa imong kaugalingon.

05. Tun-e ang imong kaugalingon nga Usa ka Aktibo nga Tigpamati.

Source: catchupdates.com
Image credit: Medium

Facebook Comments