KBP Ilocos Norte nakipaset ti Boodle Fight iti Siudad ti Laoag

42

RMN Laoag – Nakipartisipar ti Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) Ilocos Norte chapter ti ‘Boodle Fight’ a paset ti selebrasyon ti panagfiesta iti siudad ti Laoag.

Indauloan daytoy ni KBP President Celestina Paz, kaddua dagiti nagduduma nga estasyon ti radio nangnangruna ti RMN ken iFM Laoag ken telebisyon.

Nagbalin a naragsak ti panagpangan dagiti umili ken bisbisita nga aggappu pay iti nagduduma a lugar iti pagilian a Pilipinas ken ballasiw-taaw.

Malagip a ti siudad ti Laoag ket binigbig ti Guinness World Records 2015 kas kaatiddogan a ‘Boodle Fight’ iti sangalubongan nga addaan ti kaatiddogna a nasurok 4.8 a kilometro nga aglawlaw iti ‘main street’ ti Laoag.

Iti daytoy a selebrasyon ket inawaganda ti “OlalaFood…OlaLaoag” – kayat na a sawen, naragsak a padaya ti sangapada.

Bernard Ver, RMN News

Facebook Comments