Mariology; July 10, 2017

Daghan pang mga butang ang makapalipay nimo. Ayaw palabi ug focus sa mga butang nga makapaguol.

Facebook Comments