Patagna Ko i?

21

Gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM Horoscope (January 10, 2019 – Thursday)


ARIES – Karong panahona, pinaagi sa mga websites, ug sulod lang sa pipila ka minutos, mahibaloan na nato ang mga impormasyon sa uban. Ilang mga sitwasyon, gusto, dili gusto ug daghan pang uban. Apan, dali lang kita maohimo ug desisyon base lang sa pipila ka mga impormasyon nga atong makuha. Kung gutso kang makakuha ug saktong pagsabot sa ubang tawo. pakigsulti kanila.

TAURUS – Ang atong pagkaikag nga makabalo sa mga sitwasyon maoy makahimo kanato nga magkumpyansa sa tensyon, kagubot ug kasakit nga dala niini. Sa dili pa nimo imbitahan ang usa ka dakung gubot nganha sa imong kalibotan, hunahunaa una nga adunay pamaagi aron mapalayo ka sa kagubot. Sulayi una ang pagkamaayo, pagbati sa uban ug pagsabot.

GEMINI – Aduna kay daghang mga rason aron suportahan ang desisyon sa paglingkawas sa imong kaugalingon sa usa ka sitwasyon o kasabotan. Usa ka dalan padulong sa unahan mamahimong tin-aw alang kanimo apan wala kini nahatagan ug saktong paghunahuna. Sa pagkakaron, ayaw una pasagdi ang imong kaugalingon nga modikit sa gahum. Posible ang pagdalidali ug pagkapugoso modala kanimo sa kapakyasan.

CANCER – Ang mga tawo nga kanunay mangita ug sayop sa uban ang kasagaran dili malipayon sa ilang kinabuhi. Sayod kita nga kining maong sitwasyon mahitabo usab kanato. sa pagkatinood, kanus-a ba ang usa ka malipayon ug positibo nga tawo ang manaway ug mangdaut sa ubang tawo? Aron pagpakusog sa imong kalipay karon, sumpay sa imong maayo ug malipayong bahin sa imong kaugalingon.

LEO – Kung nabantayan nimo nga nagkadool kana sa usa ka desisyon nga wala nakabase sa kamatooran, hunonga gilayon paghunahuna niini. Kung sobra ra kaayo ang imong paghawid sa usa ka pagtoo nga sakto tungod kay komportable ka niini, karon na ang panahon aron madiskobrehan nimo nga kinahanglan kang mamahimong abre ang pangisip. Naa ra sa imong kaugalingon ang kamatooran nga imong gikinahanglan.

VIRGO – Gamit ang pangutok sa usa ka Virgo, dinuyogan sa pagtoo, posible mga mamenosan nimo ang kakuyaw sa bahin sa imong kalibotan ug makakuha ka ug suporta nga imong gikinahanglan gikan sa usa ka tawo karon. Hinoon, adunay laing tawo nga gusto pa ug dugang kamatooran sa imong pagtoo ug abilidad. Posible nga gipanulti na nimo ang saktong mga butang apan kinahanglan pa gihapon ang kinasingkasing nga lihok.

LIBRA – Usa ka kalit nga pag-usab sa sitwasyon ang makahatag kanimo ug pagbati nga walay kasiguraduhan.Dili nimo makita karon kung unsa ang gakahitabo karon nga imong gitohoan nga nagagikan sa usa ka maayong plano ug posibleng makaguba sa imong nakaplastar na nga katoyoan. Apan, sulayi lang sa pagkonektar sa kung unsa ang gikagubtang kausaban. Ang imong nakita nga dili nindot basin pa mamahimo na hinoong usa ka hayag nga parte sa imong kinabuhi.

SCORPIO – Dili nato mapugngan nga mobilib sa mga tawo nga makadala ug positibo ug ingon man kontrol nga pagbati sa usa ka kwarto o opisina. Apan sayud usab kita nga mahimong mobilib kita sa maong tawo ug mamahimo usab nga bation gilayon nato ang negatibo nga enerheya gikan kanila. Sa parte sa imong kalibotan, importante nga dawaton nimo kini tungod kay basin wala kanay ikaduhang higayon pa aron sa paghimo ug unang pagtan-aw sa usa ka tawo.

SAGITTARIUS – Talagsa ra nato ginakonsidera kung pila ka mga lihok nga atong nahimo sa usa ka adlaw ang atong gitohoan nga importante sa atong panginabuhi. Kadaghanan niini, kanunay na natong ginabuhat, apan sayop kita sa pagpasagad lang niini. Posible nga wala ka kamatikod karon kung unsa kalayo ug ka dili importante ang maong mga lihok. Aron imo kining makita, tan-awa lang pag-ayo ang imong mga reaksyon.

CAPRICORN – Daghang mga butang nga atong ginabuhat sa atong kinabuhi nga nagkinahanglan kanato sa pagsalig sa proseso. Kadaghanan niini gawas na sa atong kontrol, hinoon daghan kita ug mahimong paagi aron madala kini nato ngadto sa atong gusto nga resulta. Saligi ang imong mga paningkamot karon, buhata lang ang tanan nimong mahimo sa maong partre sa imong kinabuhi. Ang ginoo na ang bahala aron mohatag sa mas nindot nga resulta.

AQUARIUS – Ang mga tawo ba nga nagabisita sa ilang dentista nanginahanglan gayud sa maong mga tambal? Usahay, adunay mga butang nga mas nindot nga pasagdan kaysa imo kining tandungon aron lang sa pagtoo nga mas mapanindot pa kini. Kini nga susamang sitwasyon ang magpakita sa imong kalibotan karon. Pasagdi lang ang usa ka butang karon. Tagai ug panahon ang ubang butang nga mabuhat ang gusto nilang buhaton sa ilang kaugalingong oras ug panahon.

PISCES – Bisan sa gamay lang nga paningkamot, kitang tanan ang makahimo ug daghang rason kung nganong ang usa ka butang nahimong sayop, wala nituman sa plano ug usa ka butang nga atong posibleng pagamahayan. Ang pagtutok sa mga negatibo nga posibilidad ang bisan kanus-a dili gyud makatabang. Mabutang ka karon sa kakuyaw tungod sa imong paghimo ug dili patas nga balanse ug sa pagdumili sa pagtutok sa dili ikalimud nga positibo nga butang sa usa ka sitwasyon nga napuno sa daghang rason aron mamahimong negatibo sa unang paglantaw niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments

From Advertisers