Patagna Ko i?

26

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (March 02, 2019 – Saturday)

ARIES – Sa panahon sa adlaw dili ako motoo ug multo, apan sa pag-abot sa kagabhion bukas na ang akong pangisip sa susamang mga butang. Kini nga panultihon gikan sa usa ka sikat nga manunulat nagpahinumdom kanato kung unsa ka daling mausab ang atong mga hunahuna. Gusto sa atong mga hunahuna nga mosalig ta apan kanunay usab kitang nagtoo sa atong katungod sa pagkwestyon niini. Ang pag-lambo sa usa ka parte sa imong kalibotan karon ang nagasalig sa imong abilidad sa pagsalig sa uban.

TAURUS – Kasagara sa atong mga relasyon ang natural lang. Mutobo kini sa mga pamaagi ug lebel nga atong ginahatag niini. Hinoon adunay aspeto sa relasyon nga mamahimo usab natong ipadali ug paspasan. Tungod niini daghan ang benepisyo nga imong makuha sa usa ka relasyon nga hinayhinay ang paglambo ug dapat nato kining dawaton. Walay dautan sa paglantaw sa umaabot, pasagdi ang panahon nga mahitabo ug moabot sa iyang kaugalingon.

GEMINI – Adunay kagubot nga mahitabo sa usa ka parte sa imong kalibotan karon, kini mamahimong may kalabotan sa panagbingkil nimo sa usa indibidwal mahitungod sa mga priyoridad. Gusto nimo ang usa ka kasabutan nga one way lang apan adunay lain pang mga hunahuna ang ubang tawo. Hinoon dili makit-an sa imong kalibotan nga magdugay kining maong panagbingkil. Makakita ra ka ug paagi nga makapaubos sa imong stress ug makaayo sa imong kaugmaon.

CANCER – Ang imong pangagpas mamahimong usa ka mangluluwas karon sa parte sa imong kalibotan nga may kalambigitan sa usa ka plano nga dugay na nimong gustong buhaton. Hinoon mas nindot kung sugdan nimo pagtan-aw ang imong mga problema gikan sa sulod kumpara sa pagtagn-aw lang niini. Mao lang kini ang bugtong paagi aron masayran nimo kung unsa ka bug-at ang imong giuhat nga paningkamot aron masulbad kini.

LEO – Daghan sa mga pinakamaayong imbentor ug mga pilosopo sa kalibutan ang posibleng nibati usab sa walay kasiguraduhan pag-abot sa pagpahibalo sa ilang mga gibati. Posible kini nga anaa sa ilang hunahuna nga mas maayo pa kung ipagawas lang nila ang ilang mga ideya kung kini andam na ug masabtan na sa kadaghanan. Wala nay laing pang maka-lagot sa mga intelehente nga tawo ang balikbalik nga paggpasabot sa ilang mga trabaho. Makita ra nimo ang benepisyo sa pagtago sa mga ideya sulod sa pipila ka panahon.

VIRGO – Daghan sa mga nindot nga ideya sa kalubitan ang nagagikan sa duha ka mga tawo nga naningkamot sa pagdiskubre sa mga posible. Ang usa ka butang kalit lang nilang madiskubrehan hangtud nga makakita sila ug pinakamaayo nga paagi aron mamahimong matood ang ilang nahunahuna-an. Makabenepisyo ka kung pasagdan nimo ang imong kaugalingon sa pakighinabi sa usa ka indibidwal. Ang maong panagtagbo sa hunahuna mamahbimong usa ka nindot nga hitabo sa umaabot.

LIBRA – Hunahuna ang usa ka sikat nga panultihon mahitungod sa pagsakay sa bisekleta. Kung matun-an mo na kini, dili mo na malimtan pa bisan pa man kung unsa kini lisud. Usa ka kahibulongan nga butang alang kanato ang pagkahinumdum sa mga nantun-an nato sulod sa dugay ng panahon apan makalimot kita sa mga butang nga bag-o lang natong natun-an. Usa ka sitwwasyon karong sa imong kalibutan ang posible nga manginahanglan kanimo sa pagkuha ug kusog gikan sa imong hibangkaagan sa usa ka dugay ng panahon ug gamiton nimo kini karong panahona.

SCORPIO – Usa ka kalamboan may kalabotan sa imong panimalay ang bation nimong mas komplikado pa diay kaysa sa imong gitohoan. Kwarta o ang pagkakulang niini mao ang mamahimong hinungdan sa imong kapungot. Kanunay lang abrihi ang linya sa panagestorya sa imong palibot ug basin makabalik ka gikan sa usa ka negatibo nga sitwasyon ngadto sa usa ka bag-o nga kasabutan.

SAGITTARIUS – Kanunay kitang magabasol sa mga butang nga wala nato nabuhat kompara sa mga butang nga nabuhat na nato. Hinoon, kining tanan parte lang sa atong kasinatian sa kinabuhi. Masuko pa kita usahay sa atong kaugalingon gumikan sa mga butang nga nagtoo kita nga unta atong ginuhat apan pakyas kita.

CAPRICORN – Posible nga kanunay ka karong matulod sa usa ka personal nga butang ug kini may kalabutan sa butang nga nasulti apan walay basehan. Hinoon kini gumikan lang sa usa ka tawo nga nagbaton ug sobrang paghunahuna sa imong panglantaw nga giispi usab nimo nga derecho lang. Bisan pa man kung unsa ka komplikado ang sitwasyon sa imong kinabuhi karon, sulayi lang sa pagtutok ug pagbaton ug kontrol niini. Ang imong talento ug kusog mamahimo nimong mabatonan karon.

AQUARIUS – Kung wala ka nasayod karon kung giunsa nimo pagdala ang imong oras ug paningkamot, posible nga adunay butang nga hapit na mabungkag. Naglangkob kini sa pagkamatood kung asa nga butang sa imong kalibuan ka dapat ug gikinahanglan nga mobuhos sa imong mga paningkamot ug konsentrasyon. Kung aduna kay plano nga imo unang ipadalin, posible nga usa kini ka sakto nga lakang sa pagkakaron.

PISCES – Ang imong pagkamakuti sa pagkab-ot sa mga oportunidad sa imong palibot mamahimong makangitngit sa imong plano tungod sa mga gidili nga nakakonekta niini. Adunay mga limitasyon sa mga butang nga imong gusto busa pangita ug paagi kung unsaon nimo kini pagkuha. HInoon adunay mga benepisyo nga nagkinahanglan ug panahon aron imong kining masinati pag-ayo. Mamahimong mubo lang ang impluwensya niini nganha kanimo apan mas maayo kung imo kining hatagan ug konsiderasyon.

Source: proastro.com

Facebook Comments