Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 29, 2019)

ARIES – Bation nimo karon nga epiktibo ang panultihon nga karon na o ayaw nalang sa usa ka sitwasyon. Motoo ka nga dapat hulatan nimo o magpakita ka sa pagkontra niini apan ang hunahuna nga maghimo ka gilayon ug aksyon may kalabotan niini usa ka kusog nga pwersa alang kanimo. Posible nga mao kini ang paagi sa mga bitoon aron itulod ka sa pagbuhat ug aksyon. Panahon na kini sa pasensya.


TAURUS – Ang pagtanggal nimo sa imong kaugalingon gikan sa komportable nimo nga sitwasyon ang bation nimo isip usa ka importante nga buhaton karon. Bation nimo kung unsa ka daku ang imong makuha nga kaayo kung buhaton nimo kini, ang siguridad, ug kagawasan sa pagbuhat niini ang magpasulabi kanimo. Ayaw lang usab kalimot sa pagb utang ug lain pang plano kung ugaling mapakyas ka. mas nindot kung adunay kay ikaduhang plano nga nakaplastar.

GEMINI – Adunay sitwasyon karon nga gawas na sa imong mga kamot. Apan kini nga hitabo ang makatabang lang kanimo aron maamguhan nimo kung asa ra kutob ang mga butang nga kaya nimong buhaton. Kinahanglan magbuhat pa ka ug mas daghan pa. Dugangan pa nimo ang imong mga paningkamot. Kung gusto ka nga magmalapuson, ang usa ka kalma apan kanunay nga lihok ang proseso nga dapat nimong pagasundon.

CANCER – Posible nga mabutang ka karon sa usa ka sitwasyon diin usa lang ka temporaryo nga ayuda ang mahitabo. Apan kini nga hitabo makahatag kanimo ug pagsabaot nga adunay mga butang nga posible usab nga molungtad, taliwas sa imong gitohoan. Hatagi ug higayon ang ingon niini nga mga hitabo ug pangitai ug paagi nga maka benepisyo ka niini.

LEO – Sayod kita kung gaan lamang ang dalan nga atong ginasunod, kini tungod kay mas dali ang atong paminaw sa pagsunod sa pipila ka mga pamaagi niini. Apan kung sa kalit lamang adunay uban tawo nga magdumili sa pagsunod sa naandan na, kanunay nga atakihon kini sya imbis nga daygon. Posible nga lahi ang imong pamaagi karon apan masabtan ra nila ang imong tumong.

VIRGO – Ang panultihon nga “elephant in the room” nagpasabot sa kamotooran nga adunay butang nga kinahanglan na nimong atimanon. Daghan ang kanunay nga maglikay niini gumikan kay dili nila gusto nga mamahimong responsable sa paghimo sa kalit nga kausaban nga makabikil sa uban. Hinoon kanunay man usab nga adunay laing tawo nga mangamot sa paghimo sa maong kausaban. Kung ikaw kini, lig-ona ang imong kaugalingon sa pagsulti sa kamatooran.

LIBRA – Ang mga pulong nga “wala nay panahon para mobalik pa” ang makahatag kanato ug tumang kaikag. Bisan pa man nga sa imong kabahin dili kaayo nimo kini bation, aduna kanunay gigikanan sa imong mga kaikag ug maghatag kini kanimo ug inspirasyon. Saligi ang imong gibati kung sakto kini ug kung asa ang imong direksyon. Kung aduna man gani pagduhaduha, laomi nga dinalian lang kini.

SCORPIO – Ang kanunay nga pagdasig nimo sa imong kaugalingon sa paglantaw sa hayag nga bahin nagpasabot lang nga adunay ngitngit nga dapit sa imong kinabuhi. Bation paman gani nato ang lahi nga kakampante sa atong paminaw sa mga negatibo nga butang. Nagtooo kita nga ginahatagan nato ug pabor ang atong kaugalingon sa pagtoo nga adunay posible nga mosipyat sa atong kanunay nga mga plano. Hinoon importante nga dawaton nato nga wala kitay makuha sa pagtutok sa negatibo ug dapat lang nga mamahimo kitang positibo sa tanang panahon.

SAGITTARIUS – Dali lang nato makuha ang mga opinyon. Opinyon nga naggagikan kanato ug opinyon nga gikan sa uban tawo nga kanunay andam mohatag ngadto kanato. Bisan pa man nga katungod sa uban ang paghatag sa ilang opinyon, aduna kitay katungod sa pagsalikway niini. Aduna kay plano karon o ideya nga posibleng makahatag kanimo ug dakung kompyansa ug paghatag bili sa imong kaugalingon. Ayaw pasagdi nga kaonon ka sa mga negatibo nga tawo sa imong palibot.

CAPRICORN – Walay dautan sa pag-amuma sa pagbati nga garbo sa tanang panahon. Hilabi na gyud karon. Ang imong pagtoo sakto, kini bisan pa man nga aduna kay dakung sagubangon nga problema. Kung dili nimo makita kung kinsa ug unsa ang ilang suporta nganha kanimo, pwes makaklaro na nimo karon. Padayona lang ang mga kampante nimo nga lakang tungod kay mohatod kini kanimo ngadto sa usa ka malipayon nga distinasyon.

AQUARIUS – Usa ka parte sa imong kalibotan ang mamahimong pareha sa dulang “charades”. Mahatagan ka karon ug hanap nga mga rason ug gusto nila nga makasukli ka ug nindot nga tubag may kalabot niini. Sa kadugayan bation nimo nga mas daghan pa ang pangutana kompara sa tubag. Sa pagkakaron, tutoki una ang pagkolekta sa mga impormasyon. Motin-aw ra kini.

PISCES – Kung adunay pay usa o duha ka tawo sa imong kalibutan ang nasayod sa imong mga nasayran, dili sila magdali dali ug saway kanimo. Tungod kini kay ginabase lang nila ang ilang mga pagsaway sa gamayng impormasyon nga ilang nakuha may kalabitan kanimo. Hinoon, mahimo usab nga undangon nimo ang imong ginahimo ug pasabton nimo sila. Sa pagkakaron, saligi ang imong kaugalingon.

Source: proastro.com

Facebook Comments