Patagna Ko i?

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong adlawa? .Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (January 24, 2020 – Friday)

ARIES – Hinumdumi kun pila na ka higayon kaniadto nga ipiyong mo na lang ang imong mata ug mohimo ug usa ka maisog nga lakang. Sayod kita nga moabot ang punto sa atong kinabuhi nga buhaton nato ang usa ka butang karon na ug wala nay lain pang higayon. Posible nga matulod ikaw sa usa ka sitwasyon karong panahona sa imong kinabuhi, usa ka pagtulod nga mapasalamaton ka. Mamahimo usab kining higayon aron makakita ka ug lain pang paagi nga wala pa nimo nakita-an kaniadto.


TAURUS – Usa ka sitwsyon karon ang manginahanglan sa imong imahinasyon. Dili ka maglisud niini nga butang kung gamiton nimo ang imong pagkamamugnaon. Mokuha usab ikaw ug garbo gikan sa mga tawo nga sultihan kang dili nimo mabuhat ang usa ka butang. Hindumdumi nga kung anaa kanimo ang kaikag sa pagbuhat sa mga bulohaton, kanunay adunay paagi aron masulbad kini.

GEMINI Usahay makatabang kanato kung pugson kitang undagan sa pagbuhat ang usa ka butang. Tinood kini halibani gyud sa sitwasyon kung diin pakyas kitang makit-an ang pipila ka mga signales. Tungod niini makaingon kita nga pakyas sa atong mga ginabuhat nga unta gamay lang nga pag plastar ang atong gikinahanglan. Aduna nay signales sa kalapusan ang imong ginabuhat karon, busa mas nindot kung mohunong ka sa makadiyot ug iplastar ang imong paglantaw niini.

CANCER – Kanunay kitang makakita ug rason aron mosaway, mohukom ug moreklamo. Kabalo usab kita nga mas sayon sa uban ang pagtan-aw gikan sa gawas nga bahin ug pag-obserba sa mga butang nga dili mabantayan sa hingtundan. Kung magpakita sa pagsuporta ug pag-apilapil, daku ang posibilidad nga mahimo kining negatibo para sa uban. Mamahimong senstibo sa pagtabang sa uban.

LEO – Dili gyud nato mahibaloan kung unsa ka layo ang maabtan sa atong mga lihok hilabi na kung kinasing kasing kini. Kung unsa ang atong mga gitoohan posible nga makahatag ug kalipay ug makapausab sa uban. Malimtan na nimo ang usa ka nindot nga butang nga imong nahimo sa usa ka tawo kaniadto, apan madiskubre nimo kin karon kung unsa siya ka mapasalamaton niini.

VIRGO – Adunay mga benepisyo ang atong pagtugot sa rebeldeng bahin sa atong pagkatawo. Kini hilabi na gayud kung wala na kitay makit-an pang laing paagi ug solusyon sa pagsulbad sa maong sitwasyon. Posible nga mas komportable ang uban nga magpabilin sa ilang naandan na nga paagi, apan mas makita nimo nga mas nindot kung gamiton nimo ang pinalahi nga atake. Makita nimo karon nga adunay usa ka tawo nga mosunod kanimo.

LIBRA – Bisan pa man nga adunay parte sa imong kinabuhi karon ang magpakita ug kabalaka ug problema, laomi nga kanunay adunay kahayag sa unahan. Adunay positibo nga butang ang imong makuha sa gakahitabo karon ug dili imposible nga makaginansya ka sa butang nga gitohoan na nimong pakyas. mao kini ang rason nga kinahanglan nimong gamitan ug imahinasyon ang tanang mga kalisud.

SCORPIO – Adunay usa ka butang nga giisip na nimo nga dili importante ug nagtoo kang dili na makatabang kanimo apan maoy mohatag kanimo ug dakung sorpresa. Usa ka gamay lang nga butang sa imong panan-aw ang mamahimong usa diay ka daku ug importante nga kalamboan nga makausab sa imong kinaiya ngadto niini. Hatagi lang ug igong panahon ang imong ginabuhat karon aron ipakita niini diha kanimo sa umaabot ang nindot nga resulta.

SAGITTARIUS – Makita nimo karon kung unsa ka dili epektibo ug komplikado ang pamaagi sa pagsulbad sa usa ka sitwasyon ang ginabuhat karon sa ka tawo nga imong kaila. Bation nimo ang kaikag sa paghatag sa imong tabang nagdto kanila karon. Ok na unta ang tanan kung dili lang sa imong gibati nga ingon sa kulang sa interes ug suporta ang imong kauban kabahin sa imong tabang. Busa sa pagkakaron, isulti lang ang imong hunahuna ug distansyahe sila, masabtan ra nila kini.

CAPRICORN – Ang kabalaka adunay talagsa-on nga abilidad sa pagdaku kung imo kining mapasagdan. Kung unsa ka daku kita mabalaka, mao usab kadaku sa atong panan-aw ang usa ka isyu, ug ang iyang mga gamot niini mamahimong lig-on sa pagdagan sa panahon. Ang pagputol sa kalig-on sa kabalaka nagkinahanglan kanato nga magool lamang hangtud sa panahon nga makakita na kita ug sulosyon alang niini. Ang aksyon nga imong buhaton dapat makahatag kanimo ug kalinaw sa panghunahuna.

AQUARIUS – Motoo ka karon nga kung aduna kay kontrol sa usa ka sitwasyon, ang makalibog ug hasol nga sitwasyon mamahimong klaro ug tin-aw para kanimo. Ang una nimong nakita nga gubot ug dili plastar mamahimong gaan lang nga problema. Hinoon wala ka nag-inusara sa pagsulbad niini. Aduna kay mamahimong kauban ug hatagi sya ug higayon aron tabangan ka.

PISCES – Ang pagtan-aw sa usa ka sitwasyon gamit ang imong imahinasyon maoy unang lakang aron matinood kini. Ang ikaduha mao ang pagdawat sa kamatooran nga adunay kinutoban sa mga butang nga mahitabo gamit ang imahinasyon lamang. Mohimo ka karon ug usa ka dakung lakang ngadto sa usa ka butang ug imong tinoon kung posible ba kini. Kung gamay lang ang higayon nga imong makita aron kini matinood, dawata na kini.

Source: proastro.com

Facebook Comments