Patagna Ko i?

26

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (November 08, 2018 Thursday)

ARIES – Mabantayan nimo karon nga aduna kay pipila ka mga posibleng paagi nga mapilian ug usa kini ka maayong balita. Giaghat ka karon sa pagtino kung unsa ang pinakanindot nga pwede nimong pagapilion. Hinoon kung anaa kita niini nga higayon, kasagaran pilion nato ang mas dali ug mas sayon. Mao kana ang angayan nimong likayan karon. Sulayi ang paggawas sa komportable nimo nga lugar.

TAURUS – Dili gyud mapakyas ang mga tawo sa atong palibot sa pagsorpresa kanato, apan sayud kita nga adunay mga sorpresa nga dili ingon niana kanindot. Mahinumduman nimo karon kung unsa ka importante ang pagtinabangay ug kung ngano nga kinahanglan kini nimong ipahibalo kanila. Posible usab nga makurat ka sa kinaiya sa uban tawo sa imong palibot, apan matingala ka kung nganong imong gihapon silang gisuportahan. Himoa nalang nga usa ka bonus ang imong suporta ngadto kanila.

GEMINI – Kinahanglan nimo karon nga pangitaon ang usa ka komportable nga balanse tali sa imong hunahuna ug aksyon aron mamahimo kining usa ka butang nga makapalipay kanimo. Tungod niini gikinahaglan nga imong klarohon ang imong mga plano sa dili pa sugdan nimo ang pagbiyahe sa dalan sa kalampusan. Gamiti usab ug gamayng kakuti ang imong mga lihok ug ayaw kadala sa sobrang kaikag.

CANCER – Ang pagbaton ug “live and let live” nga kinaiya ngadto sa imong mga pakigstorya tali sa uban ang makaluwas kanimo sa kahasol ug dakug katabang aron moubos usab ang lebel sa imong dugo. Matingala ka usab karon kung nganong hilabihan ang kaikag nila sa paglikay sa pagtabang kanimo. Hinoon padayona lang ang imong pagtrabaho ug pagtoo nga mosiga ra ang suga sa ilang mga ulo ug nga masabtan ra nila ang imong punto. Likayi usab ang hilabihan ka init nga panaglalis.

LEO – Ang Roma matud pa nila wala natukod sa usa lang ka adlaw.Apan ang mga Romano nasayod usab ug pipila ka mga butang bahin sa pagplano ug inobasyon. Kung unsa ang nindot tan-awon sa papel posible nga mamahimong matood, bisan pa man kung kinahanglan nga matood nga sukod ang gigamit niini. Bation nimo karon ang pagdalidali aron makumpleto ang usa ka butang nga nagkinahanglan ug panahon aron humanon. Mamahimong tinood sa mga butang nga kaya nimong humanon ug sa mga butang nga imposible para kanimong mahuman.

VIRGO – Unsa ang sikreto sa pagbaton ug daghang higala ug pagkahimong papolar sa ubang tawo? Daghan ang posibleng moingon nga ang tubag makit-an sa usa ka sikat nga libro nga adunay susamang titulo nga nigawas niadtong 1936, apan murag aduna kay lahi nga pamaagi sa pagbuhat niini. Anaa ka karon sa nindot nga plastar aron mamakuha ug pagsalig, ug pagdayeg sa bisan kinsa man nga maghimo ug pamaagi aron makig higala. Ayaw na hulati pa ang uban aron mamahimong mahigalaon, ikaw na mismo ang mobuhat niini.

LIBRA – Bation nimo karon ang pagpalayo sa ideya nga adunay posibleng nindot nga mahitabo sa mga butang nga dugay na nimong gusto. Sa pagdesisyon nga kaya ra nimong mabuhi nga wala kining mga butanga, gipa-usban nimo ang imong abilidad sa pagkab-ot sa mga butang nga gusto nimo. Hinoon pinaagi sa gamayng kahadlok ug dakung pagsalig, posible nga musalig ka sa plano nga siguraduhon ang unsa man nga butang nga gitohooan nimong temporaryo lang.

SCORPIO – Usa ka isyu karon ang mopaubos sa imong paningkamot ug pasensya. Aduna usab kini kinaiya nga mohagit sa imong kahibalo ug atensyon. Apan unsa kaha ang mahitabo kung dili kini nimo hatagan ug importansya? Posibele karon nga ang usa ka bugtong rason lang kung nganong mamahimong mahagiton kini kay imo kining gipasagdan. Mas mamahimong labaw pa sa problema ug hagit ug ibutang sa hunahuna nga lumalabay lang kini.

SAGITTARIUS – Bation nimo karon nga gikinahanglan nimong itudlo ang mga butang nga klaro na kaayo sa imong atubanagn para sa ubang tawo. Ang imong makita naglambigit usab sa panagsagol sa pangutok ug lohika sa imong bahin, nga maoy mamahimong rason kung nganong medyo mamahimo kining lisud. Hinoon, ayaw pasagdi nga magpabilin lang sa imong kaugalingon ang mga nindut nimong hunahuna. Mas maayo kung imo kining ibahin sa uban, posible pa nga daygon ka nila gumikan niini.

CAPRICORN – Bisan pa man kung hugot ang atong pagtoo sa panultihon nga “the more we give, the more we receive”, makakita pa gihapin o makahimo pa gihapon kita ug rason sa pagdumili sa paghatag sa pipila ka sitwasyon. Ang paghatag kasagara ang nakalambigit sa mga materyal nga butang, pwede nga gikan kini sa imong mga kabtangan, panahon ug emosyon, gilauman ka sa uban nga kanunay mohatag. Tungod niini bation nimo nga dili patas ang ginahangyo kanimo. Sa pagkakaron, ayaw pansina ang mga rason nga magdumili kanimo sa paghatag, makatabang kini kanimo.

AQUARIUS – Ang pagkaapiki sa panahon posible nga magpabilin o dili ba kaha mosamot hangtud nga makadesisyon ka mahitungod niini. Iapil karon ang imong pagdali sa paghuman sa mga butang, mamahimo kining usa ka nindot nga kombinasyon sa paghimo ug kabalaka, paghunahuna ug kahadlok. Imbis nga ilabay nimo ang kaugalingon sa pagsulbad a usa ka issue, sulayi ang pagtan-aw sa kaimportante sa ginagmay nga kalampusan.

PISCES – Aduna kay rason sa pagkwestyon kung unsa ka importante para kanimo ang pag-abot sa gilauman sa uban kanimo. Hinoon dili man usab kini imposible nga susama sa una nimong pagtoo. Kung makita nimo unsa ang mamahimo sa imong pagkatao sa mga butang nga ilang ginatulod ug ginapugos kanimo nga mabuhat,mamahimong bation nimo ang dakung pagpasalamat. Hinoon sa pagkakaron, sunda una ang gusto sa uban kanimo, ug pagbuhat ug plano aron matuman kini.

Source: proastro.com

Facebook Comments