i Kalami! ‘Personality Tips’

29

ANG tawo ma-impress dayon sa barog sa iyang isig kaingon. Mas gaan ang ilang pagtan- aw. Busa, mas maayong mamintinar mo ang maayo nga barog kay pinaagi niini, makabaton ka og daghang mga higala ug mas dali kang makakombinser og tawo. Niay tips unsaon nimo ni paghimo:

01. Pagsul-ob og saktong mga bisti


Ang tawo magsul-ob og senina aron magpakita og maaayong hulagway nga daling
masabtan sa uban. Gamita ang imong bisti nga mohulagway sa imong kaugalingon ug
mopakita sa laing tawo og mga kinaiya nga ilang gipangita sa usa ka higala sama sa
pagsalig, kalipay ug kalig-on.

02. Pag-maintain sa kalimpyo

Kon buot nimong makig-abi-abi sa laing tawo, kinahanglang magpabiling limpyo ang imong
lawas ug magsul-ob og saktong bisti. Kaligo adlaw-adlaw. Ampingi ang imong buhok

Bisan unsa pa man ang gitas-on sa imong buhok, kinahanglan ang pag-maintain niini
pinaagi sa regular nga pagpatupi ngadto sa salon nga imong gisaligan.

03. Paglimpyo sa imong mga kabtangan
Ang kalimpyo sa imong palibot motabang kanimo aron mobati og kahayahay sa kinabuhi.
Kon duna kay sakyanan, kinahanglan nga hugasan sa matag bulan,ipadayon ang kalimpyo
sa palibot, ibabaw sa mga lingkoranan ug sawog.

04. Pag-control sa body language

Paglihok nga walay kahadlok ug pagduha-duha. Kinahanglan ka nga molihok nga adunay
salig sa imong kaugalingon. Sa pakiglamano sa laing tawo, buhata kini sa saktong paagi.

05. Pabilin nga active

Kanunay nga pag-exercise ug kaon sa saktong pagkaon. Pag-exercise dayon nimo og mata
sa buntag o inig uli gikan sa trabaho.

06. Saktong pakighinabi sa lain

Pagbuhat og lig-ong pundasyon sa imong issulti gamit ang logos. Ang logos mao ang katin-
aw, organisasyon.

07. Pagpraktis sa aktibo nga pagpaminaw

Ang aktibo nga pagpaminaw nagpasabot sa paggamit og pipila ka mga technique nga
magpakita sa imong pagtagad ngadto sa mamumulong. Uban sa pagbansay, ang tanan niini nga mga technique mamahimong natural nga bahin sa inyong komunikasyon.
wikihow.com/Kristine Caballes, USJ-R Comm Intern

Source credit: www.sunstar.com.ph
Image credit: https://www.lds.org

Facebook Comments