i Kalami! ‘Safety Tips’

19

Sa higayon nga sama ani natural lang sa mga bata nga lain-lain ang ilang panan-aw nianing sitwasyon nga ang uban, mawad-an ug paglaum. Usahay mamatikdan nimo ang maong lainlain nga gibati sama sa mangil-ad nga damgo kauban ang mangurogkurog nga kahiladman ugusahay makaihi tungod sa kahadlok, mawad-an ug panimuot ug mapungtanon.

Adunay mgapanahon nga magreklamo sila sa daghang sakit sa lawas sama sa tiyan ug ulo, usahay kasukaon ug kakapoy sa lawas bisag walay hinungdan. Mao kini ang kadaghanan, ug dili permanenti nga bation sa mga bata nga nahisugamak niining panghitabo-a. Mga pamaagi nga makatabang sa mga bata para makalingkawas sa maong sitwasyon.


1. Taga-i ug oras sa pagpaminaw sa ilang lain-lain nga pagsabot mahitungod sa kalamidad bisan unsa ka sakit kinahanglan dawaton ang gibati nga kahadlok ug ang masakit nga panghitabo.

2. Hatagan ug higayon nga ipabati sa iya ang imong paghigugma bisan unsa ka daghan sa imong trabaho.

3. Siguradoha nga mapasabot sa bata nga nakalingkawas na siya ug anaa na sa maayong kamot.

4. Gamitan ug simpleng pamaagi sama sa paggakos ug paghalok, pagbasa kanunay ug nagkalain-laing istorya sa libro, pag-ampo ug pagdula kauban sila aron mahumay ug makalma sila sa gibati tungod sa mga panghitabo.

5. Daygon sila sa ilang kalig-on, sama sa pagpakita ug kaisog sa pagsagubang sa maong kalamidad, kalooy ug pagkamatinabangon. Importante nga hatagan ug gibug-aton ang pagpasabot sa mga bata nga ang mga panghitabo dili nila sala.
6. Kinahanglan tudluan ug ipasabot sa mga bata unsaon pagpangandam kung adunay
kalamidad. Aron kung adunay moabot nga mga katalagman makakat-on sila nga
mahilayo sa disgrasya.

7. Tigumon ug awhagon ang mga kabataan nga motabang ug unsay angay nga buhaton, aron maluwas ug magpuyog maayong kinabuhi.

Source: https://bettercarenetwork.org
Image credit: https://www.sunstar.com.ph

Facebook Comments