Patagna Ko i?

23

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM Horoscope (Pebrero 21, 2019 – Huwebes)

ARIES – Ang gansa para sa gansa nga lalaki ug dili pwede sa ubang mananap. Sa imong kalibutan karon, kung unsay maayo para sa ubang tawo dili nimo madawat ug kinahanglan pa ug panahon bag-o nimo kini madawat. Apan mas maayo nga dawaton ang usa ka sitwasyon kaysa imo kining dili-an. Testingi pag dawat sa mga butang nga imong gibalibaran kaniadto ug basin niining tungura kini maoy maghatag kanimo ug kaayuhan.

TAURUS – Usa ka sa giapas sa ubang tawo tungod sa imong kahibalo sa mga butang nga wala nimo nahibaloan apan aduna kini kauban nga kalisod ug kakapoy. Tungod niini, ikaw maglisod ug mapugos sa mga butang nga nagkinahanglan dayon ug resulta nga gipaabot sa uban. Dinhing tungura, maglisod pud ka ug kinsa ang imong unahon paghatag ug pagtagad. Ug kinahanglan nga ipahimangno nimo sa uban nga duha lang ang imong mga kamot.

GEMINI – Dako imong matabang sa imong amigo karon nga adunay gikahadlokan. Nahadlok sila karon sa usa ka relasyon o di kaha isyu nga diin sila nahikot. Aduna kay lawum nga kahibalo niini ug makatabang ka kanila busa ayaw ug limitahi ang imong kaugalingon sa mga butang nga abi nimo ug dili nimo kayang buhaton sa imong isig ka ingon.

CANCER – Ang pagdili nimo sigurado sa usa ka butang nagpahinumdom kini kanimo nga
naglikay ka nga masayop. Mas maayo kung kini imong tan-awon sa mas dagkong sitwasyon sa positibo nga pamaagi para imong maklaro ang tanan. Tan-awa ang mga butang sa positibong panglantaw labi na sa imong mga gikahadlokan. Ayaw pasagdi nga matimpawak ka sa pagkanegatibo kay ang mga nahitabo kaniadto maoy sumbanan nimo karon nga dili na masayop pa ug usab.

LEO – Ang pasidungog kinahanglang madawatan sa tawo nga nihimo ug niini. Posible usab nga ang imong mga nahimo kaniadto nga kaayuhan lahi ang nakadawat sa pasidungog niini. Apan magpasalamat ka niining hitaboa kay mao kini ang mamahimo nimong sumbanan sa mga mosunod nimo nga mga lakang. Ang kalangitan karon naguban kanimo ug mahitabo nga madawat ra nimo ang mga pasidungog sa mga umaabot nga panahon sa imong mga aksyon nga maayo ug nakaayo sa kadaghanan.

VIRGO – Ang mga trabaho ug mga obligasyon nimo karon nagdemanda kini ug oras ug panahon apan pwede nimo kining baliwalaon. Posible nga di nimo tagaan ug bili ang imong mga maayong nahimo bisan pa man nga adunay mga tawo nga mobabag niini. Klaroha lang kung unsa kini ka sensitibo nga butang nga imong buhaton para masabtan ka nila.

LIBRA – Bisan pa man gustuhon nimo nga ikaw ang momaneho sa usa ka relasyon apan dili kini nimo mahimo kung ikaw lang ang maginusara. Dili usab kini problema sa imong kabahin kay adunay tawo nga andam mo tabang kanimo. Pagsalig ang imong gikinahanglan karon sa usa ka tawo nga andam motabang kanimo para mas productibo ang resulta kung kamong duha ang mohimo ug pamaagi.

SCORPIO – Pagkapugos ang imong gibati karon tungod kay adunay tawo nga ga samok-samok kanimo ug para kanimo dili kini makatabang kanimo. Pagkapugos kay tungod gitagaan ka ug mubo lamang ug panahon ug gibantayan ka niini sa ubang tawo. Pahiyom, yango ug dawata ang tabang nga gihatag kanimo bisan pa man ug nangandoy ka nga unta dili sila magapil-apil sa imong gabuhaton.

SAGITTARIUS – Ang pagpanagestorya maoy centro sa imong kasing-kasing sa mga isyu diha kanimo karon. Mga estorya o pulong gikan sa uban nga imong pwedeng madawatan nga pwedeng mamahimong tuburan sa imong kapakyasan. Apan, dili masayang ang mga butang ug mga lakang nga imong nahimo kay moabutay na ang magpamatuod niining mga butanga.

CAPRICORN – Kung unsay sayon alang kanimo mamahimong lisod kini sabton sa uban. Dako imong matabang kanila para dili sila maglisod-lisod sa pagsabot sa imong gustong ipasabot. Ipakita kanila ang mga butang kung asa ikaw adunay kahibalo niini para usab sila motuo ug makasabot kanimo.

AQUARIUS – Para kanimo, kinahanglang dawaton ang mga butang nga gigaray kanimo kaysa maglisod-lisod ka pa sa imong kinabuhi ug buhat niini. Bout pasabot kung sayon kining sabton alang kanimo, imo kining dawaton deretso labi na kung ang tawo nga naghatag kanimo niini suportado kaayo ka. Mao na kini ang panahon nga mopasaylo, mahikalimot ug mopadayon sa unahan sa walay pagduha-duha.

PISCES – Ang nahibaloan sa ubang tawo nga wala nimo kini nahuna-hunaan nga butang bisan pa man nga imo nang gibuhat ang tanan, gikan sa imong pagpili pinaagi sa imong desesyon, ug gikan sa imong mga lawum nga mga abilidad sa paghuna-huna niini. Kay kung makahibalo sila sa imong mga nahibaloan, mausab ang ilang huna-huna alang kanimo. Bisan pa man nga ingon ani ang mga tawo sa imong palibot, dalu` ug mabiay-biayon, padayon lang gihapon sa imong mga lakang sa imong kinabuhi ug saligi ang imong kaugalingon niini.

Source: proastro.com

Facebook Comments