Patagna Ko i?

25

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo
idol…


iFM Horoscope – July 16, 2019 (Tuesday)

ARIES
Andama kanunay ang imong kaugalingon sa paglukso ug paglihok kung adunay kalit
nga mga panghitabo sa imong palibot. Importante karon ang komonikasyon alang sa
imong sitwasyon. Kung kini usa ka ikaduhang higayon alang kanimo o ikaduhang
higayon sa imong kinabuhi, posible nga mapataas niini ang imong kinabuhi ug
makahatag kanimo ug kadasig sa paglihok sa mga gusto nimong buhaton.

TAURUS
Ang imong mga buluhaton gawas sa imong trabaho mamahimong komportable ug
madasigon karong mga panahona, labi na kung walaon nimo ang pagkalibog sa
romansa sa imong hunahuna. Hinoon, bisan unsa pa man nga problema sa relasyon ang
imong masinati, dili kini mawala kung imo lang sulayon sa pagkalimot.

GEMINI
Ang pagpugos sa imong pagbarog sa kaugalingon wala na nagkinahaglan nga butaon
nimo sa usa ka saba nga paagi. Sa pagkatinood, ang imong lihok mas saba pa kumpara
sa unsa ang imong gustong isulti. Buhata ang mga butang nga sobra pa sa imong
makaya aron makuha ang pagdayeg gikan sa uban, apan siguraduha lang nga kini
pinaagi sa usa ka responsable nga ehemplo. usahay, ang pagpakita mas maayo pa
kumpara sa pagstorya.

CANCER
Dili ka pwedeng biraon sa imong gitagoan kung wala ka nisulod niini sa unang higayon.
Kung kinsa man ang nagtoo nga malipayon ka nga nalain sa uban ang siguradong
nasayop sa pagbasa kanimo. Adunay dakung kalainan ang sobra ka mabinantayon ug
ang sobra ka maulawon. Makakuha ka ug garbo sa pagka komportable ug paglikay sa
sobrang pagpakig-away sa ubang tawo.

LEO
Ang imong hunahuna posible nga makapalayo kanimo sa naandan na nimo nga
buluhaton, apan mas nindot usab kung sulayan nimo nga magbuhat ug lahi nga butang.
Hinoon aduna kay obligasyon sa imong kaugalingon nga magpalahi ug mamahimong
mohimo ug bag-ong mga butang samtang ang uban naglisud usab sa pag-atiman sa mga
lugar nga komprtable kanila. Pasagdi ang imong kaugalingon sa pagbuhat ug mga
butang nga makapalipay ug ayaw na sulayi pa pag-usab ang ubang tawo.
VIRGO
Ang imong abilidad sa pagtutok sa mga butang ang mamahimong mas mohait pa karon
ug mamahimo kining usa ka regalo alang kanimo. Kini importante karon hilabi na nga
daghan ang isturbo sa imong palibot karong panahona. Ang imong hunahuna dili
interesado sa mga tsismis ug mabaw nga panagsinultiay. Mamahimo usab kang
magbutang ug babag sa mga tawo nga maghatag kanimo ug problema hilabi na sa
imong pag-uswag.

LIBRA
Imbis nga mag sige ka sa paghunahuna sa mga b utang nga wala kanimo, sulayi usa ang
pagdawat sa mas positibo nga kinaiya ngadto sa mga butang nga anaa kanimo. Kung
anaa sa plastar nga kahimtang ang imong pangwarta karong panahona, pwede gihapon
nga butangan nimo sa positibo nga kinai-iya ug paglantaw ang mga butang may
kalabutan sa imong katigayonan. Hinumdumi nga ang pagbaton sa abunda nga panahon
dili lang makita ug kundili bation usab.

SCORPIO
Bisan unsa nga imahinasyon may kalabutan sa tawo, kasinatian sa kinabuhi ang
kinahanglan nimong tan-awon ug maayo karon. Matulod ka sa usa ka matinabangon ug
posible nga nindot nga positibong pagbati nga maoy modala usab kanimo sa pagbaton
ug kalipay sa imong kalibotan. Ang imong positibong kusog mamahimo usab nga
motakod, ang imong kaayo mamahimo usab nga usa ka preskong hangin para sa uban.

SAGITTARIUS
Ayaw kalimti ang kaimportante sa mga butang lisud ug komplikado. Hinumdumi nga
adunay mga butang nga dili importante sa imong panan-aw apan aduna diay mas bug-at
ug epekto kung imo ng maamgohan. Usahay adunay mga butang nga mahitabo kanato
sa positibong pamaagi kung ato lang ablihan ang atong kaugalingon ngadto niini.
Atimana ang mga butang sa imong palibot gamit ang bukas nga kinaiya ug hunahuna.

CAPRICORN
Kung adunay usa ka proyekto nga sobra ana ang paghatag kanimo ug kalapoy ug
kahago, panahon na aron sagopon nimo ang pinalahi na usab nga pamaagi. Sa
pagkatinood, posible nga gina-atiman nimo karon ang usa ka trabaho nga angyan sa
duha ka tawo. Ang pagpaubos sa imong lebel sa stress nanginahanglan kanimo sa
pagpangita ug ubang tawo nga susama ug katoyoan kanimo.

AQUARIUS
Bisan pa man kung gusto kaayo nimong ipakita sa uban ang imong abilidad, mas nindot
usab nga sila mismo ang makakita niini. Ang pagbuhat sa usa ka butang sa tanan
nimong kahanas ang kanunay ginasuportahan sa dili ikapamakak nga pagsalig ug pagtoo
sa imong kaugalingon. Ang imong hilom nga pagsalig sa kaugalingon makahatag
kanimo ug sakto nga atensyon gikan sa uban.

PISCES
Kung aduna kay panglantaw nga gitohoan nimong nag-una kompara sa ubang tawo,
posible nga kini ang mamahimong rason aron paminawon ka nila. Apan, gikinahanglan
usab nga maghilom ka una sa pagkakaron hilabi na kung kini nga plano ang makaguba
sa balanse nga anaa karon sa imong palibot. Kung adunay pagsinabtanay nga mahitabo,
dawata una kini sa pagkakaron.Masayod ka ra sa pag-abot sa saktong panahon.

Source: proastro.com

Facebook Comments