Patagna Ko i?

34

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran
karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga
gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo
plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang
mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (December 06, 2019 – Friday)

ARIES – Posible nga angayan para sa ubang tawo ang
paghimo sa mga butang nga delikado, apan ang imong
pagduhaduha sa pagbuhat sa susamang butang posible
usab nga walay basehan. Kung nagduda ka nga gihulat
lang sa usa ka tawo kung unsa ang mahitabo kanimo
kung imo kining buhaton, saligi ang imong pagduda.
Bisan pa man nga makakuha ka ug pipila ka pag-toon
gikan niini, kanunay gihapon nga sunda ang imong
paminaw nga nagsulti kanimo sa paglikay sa paghimo sa
usa ka lakang nga sayop.


TAURUS – Ang kawanangan mohatag kanimo karon sa
tanan nimong gikinahanglan aron makadala ka ug bag-
ong lebel sa gugma, kahayahay, pagkamamugnao-on ug
siguridad sa imong kalibotan. Apan, ang imong
obligasyon o serbisyo ngadto sa uban posibleng
mamahimong rason aron bation nimo ang pagkawalay
siguro sa mga butang nga gikinahaglan aron makuha
nimo ang mas lawom pang lebel sa kalipay. Kung bation
nimo karon nga ginatulod kana sa usa ka direksyon,
paghimo gilayon ug isog nga lakang.

GEMINI – Makita nimo ang imong kaugalingon karon
nga mag-atubang ug usa ka problema- usa ka problema
nga dili na nimo responsibilidad. Sa laing bahin,
dawaton nimo kung nganong ang maong problema
imong obligasyon ug posible usab nga matulod ka
pinaagi sa ubang tawo sa imong palibot nga nagtoong
wala kay gibuhat ug nga kinahanglan nga dugangan pa
nimo ang imong panigkamot niining butanga. Sa
pagkatinood, makita kini nimo nga sitwasyon.
Kinahanglan lang nimo ang pagtinabangay aron mas
mapalig-on ang imong koneksyon.

CANCER – Panahon na aron klaron nimo ang dugay na
kaayong kasabutan ug usbon kini, sa paaging mas
komportable kanimo. Dili ka malipay sa butang nga
nakababag sa imong atubangan, busa ang usa ka
kausaban posibleng mahitabo ug bation nimo nga
kayang buhaton karon. Ikaw ug usa ka lain pang tawo
ang makabenepisyo sa pagtinabangay, diin makahatag ug
short ug long term nga solusyon.LEO – Usa ka tubag ang tin-aw kaayo karon alang
kanimo, hinoon ayaw una paghago sa pagesplekar niini
sa ubang tawo. Hulati sila nga makaapas sa imong
pamaagi sa paghunahuna. Mao kini ang rason kung
nganong importante nga dili nimo masaypan pagsabot
ang uban, hilabi na ang ilang kahilom.Makuha ra nimo
ang imong gusto sa katapusan ug dungan niini ang
pagdayeg ug respeto. Sa pagkakaron, pagtanom una ug
ideya sa utok sa uban.

VIRGO – Usahay sobra kita ka tutok kung nagbuhat ba
kita sa saktong butang o dili. Dili sa ingon nga ang uban
tawo wala nasayod kung unsa ang sayop ug sakto, apan
ang lakang nga imong buhaton karon ug sa umaabot
posibleng adunay nakasumpay nga isyung moral niini.
Salig sa imong paminaw ug hunahuna ug siguraduha nga
ang tanan nimong pagabuhaton nakabase lang sa mga
sakto nga rason.

LIBRA – Usa ka problema ang posibleng ginahatagan
nimo karon ug sobra ra kaayong atensyon.Usahay kung
pasagdan nato ang atong kaugalingon nga magbuhat ug
sobra ka daghang butang o isyu, makita nalang nato ang
atong kaugalingon nga mangutana kung giunsa nato
pagsugakod ug pagsulbad sa usa ka butang kung wala na
kitay utok aron mohunahuna pa niini. Hatagi ang imong
kaugalingon ug pabor sa pagpangita ug kagawasan ug sa
paagi sa pagdala niini.

SCORPIO – Anaa ka karon sa usa ka posisyon nga madala
ka lang ug dili makahatag sa imong tibook nimong
kahibalo sa usa ka buluhaton. Tinood, adunay butang
nga kaya nimong usabon sa bisan dinalian nga paagi,
apan kinahanglan usab nimong mamahimong tinood sa
tanang higayon. Dinhi na nimo bahinon ang imong
panahon sa pagpahulay ug sa pagpaningkamot. Saligi
lang ang pag-abot sa saktong panahon aron mabuhat
nimo ang imong gusto sa pinakanindot nga higayon.

SAGITTARIUS – Sa bata pa kita, nagtoo kita kung unsa
ka kataw-anan ang makit-ang gibuhat sa kenkoy ang
paggabas sa sayop nga bahin sa kahoy. Usa ka itusra sa
kahadlok ang motunga sa ilang mga nawong kung ila ng
maamguhan ang dakung sayop nga ilang nahimo. Kung
ikaw adunay koneksyon nga gusto ng putlon, hunahuna
una pag-ayo kunbg unsa ang posibleng mawala sa
pagbuhat niini. basin mas nindot pa kung dili ka una
maghimo ug bisan unsa man nga lakang karong
panahona.

CAPRICORN – Sayod ka karon kung unsa ang paglantaw
sa uban nganha kanimo sa pag-abot sa responsibilidad.
Posibleng dili kini makaikag kanimo nga butang, hilabi
na nga modaghan lang ang listahan sa mga butang nga
imong pagabuhaton. Hinoon, usa usab kini ka
responsibilidad nga kaya nimong dalhon, kataw-an ug
labyan lang. Pwede nga gamitan lang kini nimo nga
responsibilidad ug usa ka gaan nga boot nga makawala
sa paminaw nga kahasol niini.

AQUARIUS – Nasayod kita nga talagsa ra ang higayon
nga makakuha kita ug ikaduhang panahon sa paghimo
ug unang impresyon gikan sa uban. Swerte ka gumikan
kay aduna kay karisma ug kaayo, tungod niini wala na
ikaw nagkinahanglan ug ikaduha pang higayon aron
pagbuhat sa mga butang butang aron magustohan ka
nila. Ayaw usab pagpanuko sa pagtagad sa uban, basin
kini ang makahatag kanimo ug positibo nga panglantaw.

PISCES – Usa ka makalilibog nga higayon ang moabot
kanimo, busa unsa pa man ang imong gihulat? Hinoon,
nagkinahanglan kini nga imong preparahan, daghan ang
pwede nimong mabuhat aron masigurado nga maklaro
nimo kung unsaon aron magpadayon ang pag-agas sa
imong personal nga kaikag. Usa kini ka hagit nga
posibleng makalingaw kanimo. Masorpresa usab ka sa
usa ka bag-ong lugar nga mamahimong maoy rason nga
madala niining maong sitwasyon.

Source: proastro.com

Facebook Comments