Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol…

iFM Horoscope – February 29, 2020 – Saturday

ARIESNahibaloan nga ikaw adunay panglantaw nga nakatutok lamang sa usa ka
butang apan limitado. Dali ra mausab-usab ang imong huna-huna busa dili nimo maabot
ang imong mga gustong abuton. Ayaw lang ug pugsa pagkab-ot ang imong mga gusto,
himoa lamang ang pagkamabatayon sa imong mga gipanghimo.


TAURUSAng imong pagkakomportable nagagikan sa imong palibot ug pamilya.
Tungod kay naimpluwensya ang imong pamilya sa kalangitan karon, kinahanglan nimo
ang suhestyon karon gikan sa usa ka myembro nila. Abrehe ang imong kaugalingon para
dali ka ra matambagan sa imong kapamilya.

GEMINISa panahon nga maglisod kita sa pinansyal ang atong mahuna-hunaan mao
ang pag bana-bana na lang para mabahin-bahin. Kung gibati nimo nga paspas ang
pagkawala sa imong kwarta mas maayong ubsan nato ang atong galastuson. Lisod man
mobangon sa ingon ani nga sitwasyon apan kinahanglan gihapon mogasto para
makabarog ug usab sa kinabuhi.

CANCERNakasinati ka karon sa mga plano nga wala kay mahimo kung dili mo uban
nalang sa maong plano. Kini makapawala ug gana bisan pa man ug aduna kay mahatag
nga suhestyon niini. Ayaw kawala ug paglaum kay moabot ra ang panahon nga makaapil
ka na sa maong plano ug mahatag nimo ang imong mga tinagoan nga suhestyon.

LEOMokusog ang imong pagkamatinabangon karong panahona. Walay makababag
kanimo sa imong pagtabang sa uban pinaagi sa imong paglihok ug pagaksyon kaysa
kwarta ang imong itabang. Ang imong pagtabang sa uban maoy dakong ganti nga imong
mahatag. Testingi kini nga pamaagi ba-o mopagawas ug kwarta nga tabang.

VIRGOBisan pa man nga aduna kay problema dali nimo maipakita ang kaayo labi na
sa imong maayong itsura ngadto sa ubang tawo. Imong giuna ang pagkamaayo sa ubang
tawo bisan pa man ug aduna kay gihambin nga problema. Dili nimo prioridad ang
pagkinapayas sa imong kahibalo sa ubang tawo.

LIBRAAng kaayuhan ug kasiguradohan anaa kanimo labi na ang imong mga espesyal
nga mga higala niaabag usab kanimo. Nadiskobrehan nimo nga kining mga tawhana
andam nga motabang kanimo. Mapasalamaton ka kanila ug usab kining mga tawhana
mapasalamaton usab diha sa imong mga nabuhat kanila.

SCORPIODaghan ang imong mahuna-hunaan nga kabala sa imong mga ginabuhat
labi na sa mga ikasulti sa mga tawo nga nakapalibot kanimo. Apan huna-hunaa nga
aduna kay mga tinoud nga mga higala nga gasulti sa kamatuoran sa imong mga
binuhatan. Kini sila nga mga higala maoy mo tuklod kanimo sa paglambo.

SAGITTARIUSBisan unsaon pa nimo dili nimo mapahimoot ang tanang tawo. Bisan
pa man ug unsa pa imong buhaton dili ug dili gayud nimo makab-ot ang kasiguraduhan
nga maganahan ang uban sa imong nahimo. Sa imong pag pangita ug mga butang nga
makahimoot sa uban dili nimo malikayan nga malimtan ang imong kaugalingon.
Pagpokos sa ubang tawo apan usab ayaw kalimti ang imong kaugalingon.

CAPRICORNKung adunay tawo nga plastar mo trabaho, adunay tawo usab nga
gubot mo trabaho. Sulod sa mga mahagiton nga trabaho para mahagit ka usab sa imong
kaugalingon. Basin usab nagbagoud ka sa problema ug trabahuon sa uban ug ang resulta
sila ra ang nalipay. Unaha sa ang para sa imoha ayha akoha ang trabaho ug
responsibilidad sa uban.

AQUARIUSDali ra pagtan-aw sa mga sitwasyon nga way kalabutan ang kwarta.
Apan kung malambigit na ang kwarta, mausab na kini nga mga panglantaw. Gaksa ug
higugmaa ang mga tawo nga anaa soud kanimo karon. Dako ug ikatabang ang kwarta
nga makapalig-on sa usa ka relasyon apan mas modaug ang gugma kung kini ang
ipatigbabaw kay kini ang mas gamhanan sa tanan.

PISCESKomportable ang imong kalibutan karon ug kini tataw kaayo. Apan mas
maayo nga mopalayo ka sa mga tawo nga wa kasabot kanimo ug didto ka padoul sa
mga tawo nga komportable ka. Aduna kay tsansa nga makita ang imong kaugalingon ug
pwede nimo mabag-o kini kay tungod nagpuyo ka sa kalibutan nga puno sa kabag-
uhan. Ang mga tawo nga nahigugma kanimo mophatag ug pabor alang sa imong
kabaguhan.

Source: proastro.com

Facebook Comments