Patagna Ko i?

37

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 6, 2018 – Thursday)

ARIES – Anaa ka ba sa punto sa imong kinabuhi karon pinaagi sa usa ka makuting pagplano? O bunga ba lang sa swerte ang mihatag ug dakung papel sa imong sitwasyon karon? Bisan pa man kung wala natuman ang imong mga nindot nga plano, hinumdumi nga ang kalampusan kanunay gayud nagkinahanglan ug makuting pagplano. Saligi kini
ngadto sa kalampusan.

TAURUS – Nasayod na kita nga ang pagkamadasigon makatakod. Apan unsa man usab ang kalipay? Usa ba kini ka personal ra kaayo nga butang para ibahin nato sa uban? Sigurado gyud nga kung mohatag kita ug gugma, apail na ang kalipay niana dili ba? Bisan unsa pa man ang imong itawag niini, ang kalipay usa ka butang nga makahatag kanato ug nindot nga paminaw. Kung imo kining ipamahin ngadto sa uban mas nindot ang epekto niini balik kanimo.

GEMINI – Usahay ang atong gikinahanglan lamang mao ang gamay nga pagpakusog sa atong tagsa tagsa ka mga hunahuna. Kinahanglan lang nato makuha ang ibedinsya nga adunay dili nato makit-an nga mga kusog sa palibot ang andam nga moayuda kanato. Kung bation nimo karon nga swerte ka, ayaw kini kontraha, hinoon sabayi kini ug buhata ang tanan nimong makaya aron magmalampuson. Magbunga ra ang imong mga pagpaningkamot karon.

CANCER – Kung anaa kanato ang sobrang paghunahuna sa kaugalingon, lisud para kanato ang bation sa kamaayo ug pagkamaloloyon ngadto sa uban. Usahay mahimo pa
kini nga usa ka paghatag ug higayon sa uban aron abusahn kita. Hinoon, ang pagbaton ug usa ka dilikado nga sitwasyon makahatag usab kanato ug panahon aron makasumpay sa atong sinsetibong mga paminaw.

LEO – Ang pagpakita sa sayop sa uban pwedeng mahimong usa sa pinakasayon nga butang para kanimo. Hinumdumi lang nga kung walay lain mobuhat niini, sa imo kining abaga nakasalalay. Ang imong mga rason sa pagbuhat niini posibleng maggikan sa imong kagustuhan nga makit-an sa uban ang mga sayop nga ilang gibuhat. Kung bation nimo nga giabusahan ka, pagmatinod-anon ug sultihi sila bahin niini.

VIRGO – Nasayod ka kung unsa nga butang ang para kanimo importante ug gusto nimo nga masabtan kini sa uban. Makita usab nimo karon kung unsa ka mahinungdanon ang paghupot ug kagawasan sa pagbuhat sa mga butang nga imong gusto. Dili lang kini alang kanimo kundili para usab sa mga tao sa imong palibot. Saligi ang proseso sa pagkakaron ug siguraduha nga mabuhat nimo ang butang nga anaa sa imong hugot nga panglantaw.

LIBRA – Bisan ug gusto nimo nga mapaabot ang imong punto ngadto sa uban, importante usab nga mamahimo ka nga maayong tigpaminaw. Kung hatagan lang nimo ang uban ug panahon aron magpahayag sa ilang mga hunahuna, posible ka nga makakuha ug nindot nga mga pagtulun-an gikan niini. Dili na nimo kinahanglanon pa ang pagpaminaw sa mga hanap nga impormasyon. Magmahimong bukas sa natad sa kumonikasyon.

SCORPIO – Bation nimo karon nga ang imong experensya dili makatabang para mabuhat ang imong giplano. Sakit para kanimo nga iliko ug undangon ang butang nga imong gusto. Hinoon ibutang sa imong hunahuna nga ang pagliko dili mao ang katapusan kundili usa lamang ka hagit aron ipadayon sa unahan ang imong nasugdan na. Magpabilin ang imong gustong padulngan ug padayona kini.

SAGITTARIUS – Posible nga likayan nimo karon ang mga butang nga dool sa imong kasingkasing. Imbis nga pasagdan nimo nga maguba ang mga ali sa imong kalibutan, bation nimo karon nga mas kinahanglan nga ayuhon lang nimo ang mga liki niini. Salig sa tibook nimong kasing kasing nga kaya nimo ang tanan pagsulay bisan pa man nga nawala
na ang ali sa tanan. Kini moresulta hinoon sa pagnindot sa imong mga katoyoan ug pagklaro sa dalan nga imong gustong subayon.

CAPRICORN – Kung bation na nimo nga plastar ka sa imong palibot karon, mas mapataas pa nimo ang lebel sa pagkakomportable sa imong kalibutan. Kini mahitabo lamang kung dawaton nimo ang pagka mainampingon, pagduhaduha ug pagsuspetsa sa mga butang. Bisan unsa pa man ang nausab karon sa imong kalibutan hinumdumi nga kanunay nga aduna kay matun-an niini. Kanunay nga batoni ang pagkapositibo.

AQUARIUS – Dili nimo malikayan karon ang nagsingabot nga importanteng panaghisgot. Makatabang kini aron mausab ang relasyon ug mas mapauswag pa kini diha sa imong palibot. Kini gumikan kay nakuha na ang mga pagkahanap ug pagduda sa mga sitwasyon. Kini makahatag usab ug pagsalig ngadto sa usa ka tawo.

PISCES – Kung makita nato nga sayop ang dagan sa usa ka butang, sigurado nga dili maayo ang atong paminaw niini. Kinaiya na nato ang pagsigurado nga moabante ang
dagan sa atong kinabuhi, busa gilayon gusto nato nga ibalik ang mga butang ngadto sa ilang orihinal nga plastar. Ang imong paminaw nga nibalik lamang ang mga butang maoy kinahanglan nga imong likayan. Hinoon posible lamang nga nagpasabot kini nga adunay usa ka leksyon kaniadto nga gustong ipakat-on kanimo pag usab.

Source: proastro.com

Facebook Comments