Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (September 12, 2018 – Wednesday)

 ARIES – Kanunay natong makita ang kamatooran isip usa ka butang nga magdala kanato sa usa ka dili komportable nga sitwasyon. Hinoon hinumdumi nga mas nindot ang kinabuhi kung armado ug kompleto kita sa kamatooran kompara sa pagpuyo sa kinabuhi nga buta sa tanan sa tong palibot. Adunay kamatooran nga magpaila kanimo karon. Ayaw kini isalikway, hinoon dawata kini ug pangitai ug paagi kung asa ka niya ibutang nga sitwasyon ug gamita kini aron molig-on ka.


TAURUS – Daghan ang mga panultihon kung unsaon, kung kita moabot na sa pinakaubos nga parte sa atong kinabuhi, wala nay lain pang padulngan kundili sa taas. Ingon usab niini ang mahitabo kung kita naglibog na. Kung anaa kita niini nga sitwasyon, ang tanan mamahimong libog ug lisud sabton. Usahay magkinahanglan pa ug igong panahon aron motin-aw ang tanan. Laomi nga mahitabo kini kanimo ug hulati lang nga motin-aw ra kini.

GEMINI – Magduda ka karon kung basi sa imong sitwsyon sakto ba ang nahimo nimo nga desisyon. Posible nga niadtong panahona gibati nimo nga sakto kato apan karon nagsugod kana ug duda niini.Susama kini sa lihok sa tubig kung imo kining hulogan ug bato. Hulati una nga montin-aw ang tanan, ug pagbaton usab ug pasensya.

CANCER – Para sa mga negatibo ug hunahuna, ang lawas sa tao usa lamang ka lugar para sa nagkalaing laing reaksyong kemikal nga molangtod lamang sulod sa usa ka gatos ka tuig. Human niana, tapos na. Apan sa mga taong positibo, ang kinabuhi usa ka gasa ug kada higayon ug sitwasyon sulod nianang usa ka gatos ka tuig angayan lamang nga ampingan ug hinumdumon. Kung gusto ka nga hatagan ug kagawasan ang imong kaugalingon, buhata karon ang imong gusto.

LEO – Bation nimo karon ang panultihon nga, kung dili nimo sila mapildi, apil sa ila. Kini gumikan kay anaa ikaw sa susamang sitwasyon karon. Nahitabo kini tungod usab sa usa ka sitwasyon nga imong nakita kaniadto nga gibati nimong komportable apan karon nagpakita na ug kausaban sa dagan niini. Pwede nimong isalikway kini nga pagbati, apan posible nga wala kini epekto karon. Busa mas maayo kung imo nalang kining dawaton ug pangitaaan ug paagi kung unsaon nga mopabor kini kanimo.

VIRGO – Tin-aw ug klaro karon ang imong makita nga maoy mopuli sa pagka walay siguro sa imong kalibutan. Bisan pa man nga magduhaduha ka karon sa imong mga lihok, kinahanglan nga imo na gihapon kining buhaton ug ibutang sa hunahuna ang pagtoo sa kamatooran nga kung dili nimo buhaton karon, kanus-a pa. Hinumdumi lamang nga nagkinahanglan ug panahon ang imong gustong buhaton karon, busa buhat kini, paghinayhinay apan salig sa imong kaugalingon.

LIBRA – Moabot ka sa usa ka sitwasyon nga kinahanglan nimo ang mas lig-on nga personalidad karong panahona. Posible usab nga buhaton nimo ang usa ka butang nga lahi sa naadan nimo kaniadto. Sabta nga sakto lamang ang pagduhaduha sa paghimo ug mga desisyon, apan mas nindot usab kung maghimo ka ug mas isog nga lihok. Dili malimod kung unsa ka daku ang resulta niini nga makahatag ug inspirasyon kanimo.

SCORPIO – Bation nimo karon ang usa ka isyu mahitungod sa pagsalig. Nasayod ka nga ang imong pagdapig ug pagsalig dili basta basta nga makwestyon. Apan dili kini nimo bation nga susama usab sa laing tawo nga parte sa imong kalibotan. Busa paningkamot nga mabuhat nimo kung unsa ang sakto aron makalikay ka sa kasuko sa uban. Hinoon kung ikaw mismo maayong sumosunod ug masaligan, walay rason nga dili kini nimo makuha gikan sa uban.

SAGITTARIUS – Saligi ang imong pangagpas. Makatabang kini kanimo isip susama sa usa ka fairy godmother nga nagalantaw lamang gikan sa halayo ug andam nga mohatag kanimo sa nindot nga giya ug hunahuna. Mao kini ang rason kung nganong sakto lamang nga saligan mo kini. Hinumdumi lang nga kung dili ka komportable sa imong ginabuhat, himoa kini nga paagi aron mas madasig kapa nga buhaton ang mas dinagko nga kalampusan.

CAPRICORN – Aduna kay higayon aron mohimo ug usa ka desisyon kabahin sa usa ka kasabutan. Tinood nga adunay mga benepisyo nga imong makuha kung imo lang kining pasagdan apan daku usab ang imong makuha kung magbuhat ka ug abtik nga lihok labot niini. Adunay isyu karon sa imong palibot mahitungod sa pagkatratar ug patas sa imong isig kaingon. Kanunay iapil kini sa pagbuhat ug desisyon matag karon ug unya.

AQUARIUS – Daghan ang nagtoo nga wala nasayod ang mga iro kung unsa ang atong ginasulti ngadto kanila. Nagtoo sila nga sa tono lamang sa atong tingog sila motubag. Bisan pa kuno kung basahan nato sila sa balita sa newspaper ug hawiran nato ang ilang mga ulo, susama ra gihapon ang ilang mahigugmaong reaksyon nganha kanato. Ayaw pagtoo niini, dili sa ingon nga gikumpara ikaw sa usa ka iro, apan para kanimo dali ra ang pag-ila kung tininood ba ang pagtagad sa uban nganha kanimo

PISCES – Adunay panahon nga ang pagduot mamahimo na hinoong usa ka pagtulod. Bisan pa man nga dili kita ganahan nga pugson sa pagbuhat sa mga butang, dali ra gihapon nato madawat ang kamatooran nga kung si kinsa man ugaling ang nagbuhat niini mahimong dako ang tabang nga mahatag ngadto kanato. Mamahimong lisud ug dili komportable ang imong kinabuhi karon apan usa usab kini ka senyales nga buhaton na nimo ang unang lakang ngadto sa kalampusan.

Source: proastro.com

 

 

Facebook Comments