Intayon: Sea of Clouds iti Ilocos Norte

627

Pagdidinnamagan iti nadumaduma a paset iti Ilocos Norte ken kabangibang nga probinsya iti pintas ken makapasalibukag rikna nga buya iti Solsona-Apayao Road.
Agsidsiddaaw dagiti turista nga nakaimatang ti pintas ti nasao nga lugar nga saan laeng nga iti sabali nga pagilian ti pakakitaan ti napipintas ken nadumaduma a langa ti bambantay.
Maimatangan pay ti makunkuna a “Sea of Clouds” gapu iti angep iti kabanbantayan nga paset ti Apayao Road, nangpasantak pay dagiti nagkaadu nga Pine Trees nga nangnayun ti buya ket ti nalamiis a panyempo iti nasao a lugar.

Nadumaduma dagiti aktibidades iti mabalin nga iyuswat iti Solsona Apayao Road kas iti Cycling, Moutain Seeing, Road Trip ken Picnic.


Agdama nga naserraan ti Mount Kilang nga ul-ulyen dagiti turista gapwanan iti panaka manehar ken panakapapintas ti nasao a bantay.

Ishare mo man met ngarud dagiti ladawan ti nasango nga lugar babaen ti comment box tayo.

Intayon mga Bes iDOL, agjoyride tayon.

Photos by Joselito Agustin


Facebook Comments

From Advertisers