Patagna Ko i?

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong bulana? Kini giya
lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag
ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo
idol…

iFM Horoscope – July 05, 2019 (Friday)

ARIES – Nahibaloan nga ikaw adunay panglantaw nga nakatutok lamang sa usa
ka butang apan limitado. Dali ra mausab-usab ang imong huna-huna busa dili
nimo maabot ang imong mga gustong abuton. Ayaw lang ug pugsa pagkab-ot
ang imong mga gusto, himoa lamang ang pagkamabatayon sa imong mga
gipanghimo.


TAURUS – Ang imong pagkakomportable nagagikan sa imong palibot ug
pamilya. Tungod kay naimpluwensya ang imong pamilya sa kalangitan karon,
kinahanglan nimo ang suhestyon karon gikan sa usa ka myembro nila. Abrehe
ang imong kaugalingon para dali ka ra matambagan sa imong kapamilya.

GEMINI – Sa panahon nga maglisod kita sa pinansyal ang atong mahuna-
hunaan mao ang pag bana-bana na lang para mabahin-bahin. Kung gibati nimo
nga paspas ang pagkawala sa imong kwarta mas maayong ubsan nato ang
atong galastuson. Lisod man mobangon sa ingon ani nga sitwasyon apan
kinahanglan gihapon mogasto para makabarog ug usab sa kinabuhi.

CANCER – Nakasinati ka karon sa mga plano nga wala kay mahimo kung dili
mo uban nalang sa maong plano. Kini makapawala ug gana bisan pa man ug
aduna kay mahatag nga suhestyon niini. Ayaw kawala ug paglaum kay moabot
ra ang panahon nga makaapil ka na sa maong plano ug mahatag nimo ang
imong mga tinagoan nga suhestyon.

LEO – Mokusog ang imong pagkamatinabangon karong panahona. Walay
makababag kanimo sa imong pagtabang sa uban pinaagi sa imong paglihok ug
pagaksyon kaysa kwarta ang imong itabang. Ang imong pagtabang sa uban
maoy dakong ganti nga imong mahatag. Testingi kini nga pamaagi ba-o
mopagawas ug kwarta nga tabang.

VIRGO – Bisan pa man nga aduna kay problema dali nimo maipakita ang kaayo
labi na sa imong maayong itsura ngadto sa ubang tawo. Imong giuna ang
pagkamaayo sa ubang tawo bisan pa man ug aduna kay gihambin nga
problema. Dili nimo prioridad ang pagkinapayas sa imong kahibalo sa ubang
tawo.

LIBRA – Ang kaayuhan ug kasiguradohan anaa kanimo labi na ang imong mga
espesyal nga mga higala niaabag usab kanimo. Nadiskobrehan nimo nga kining
mga tawhana andam nga motabang kanimo. Mapasalamaton ka kanila ug usab
kining mga tawhana mapasalamaton usab diha sa imong mga nabuhat kanila.

SCORPIO – Daghan ang imong mahuna-hunaan nga kabala sa imong mga
ginabuhat labi na sa mga ikasulti sa mga tawo nga nakapalibot kanimo. Apan
huna-hunaa nga aduna kay mga tinoud nga mga higala nga gasulti sa
kamatuoran sa imong mga binuhatan. Kini sila nga mga higala maoy mo tuklod
kanimo sa paglambo.

SAGITTARIUS – Bisan unsaon pa nimo dili nimo mapahimoot ang tanang tawo.
Bisan pa man ug unsa pa imong buhaton dili ug dili gayud nimo makab-ot ang
kasiguraduhan nga maganahan ang uban sa imong nahimo. Sa imong pag
pangita ug mga butang nga makahimoot sa uban dili nimo malikayan nga
malimtan ang imong kaugalingon. Pagpokos sa ubang tawo apan usab ayaw
kalimti ang imong kaugalingon.

CAPRICORN – Kung adunay tawo nga plastar mo trabaho, adunay tawo usab
nga gubot mo trabaho. Sulod sa mga mahagiton nga trabaho para mahagit ka
usab sa imong kaugalingon. Basin usab nagbagoud ka sa problema ug
trabahuon sa uban ug ang resulta sila ra ang nalipay. Unaha sa ang para sa
imoha ayha akoha ang trabaho ug responsibilidad sa uban.

AQUARIUS – Dali ra pagtan-aw sa mga sitwasyon nga way kalabutan ang
kwarta. Apan kung malambigit na ang kwarta, mausab na kini nga mga
panglantaw. Gaksa ug higugmaa ang mga tawo nga anaa soud kanimo karon.
Dako ug ikatabang ang kwarta nga makapalig-on sa usa ka relasyon apan mas
modaug ang gugma kung kini ang ipatigbabaw kay kini ang mas gamhanan sa
tanan.

PISCES – Komportable ang imong kalibutan karon ug kini tataw kaayo. Apan
mas maayo nga mopalayo ka sa mga tawo nga wa kasabot kanimo ug didto ka
padoul sa mga tawo nga komportable ka. Aduna kay tsansa nga makita ang
imong kaugalingon ug pwede nimo mabag-o kini kay tungod nagpuyo ka sa
kalibutan nga puno sa kabag-uhan. Ang mga tawo nga nahigugma kanimo
mophatag ug pabor alang sa imong kabaguhan.

Source: proastro.com

Facebook Comments