Patagna Ko i?

30

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong
bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga
gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus
swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya
kanimo idol.

iFM Horoscope (October 25, 2019 – FRIDAY)

ARIES – Usa ka kusog ug lig-on nga emosyon ang milugwa
nga wala nimo napugngi. Gikinahanglan lang nga
magmatinud-anon ka sa imong kaugalingon. Bisan pa man
kung kini gumikan sa dili maayong pagsinabtanay,
kinahanglan nimong ipaagi sa diplomasiya. Bantayi ang
imong mga gipanggamit nga mga pulong, para madasig ug
maikag ka nga maulian kaysa depensahan nimo imong
kaugalingon ug magtinudloay na hinoon sa mga kasaypanan.

TAURUS – Matud pa, dali ra ang pagpalambo sa imong
pagsalig sa kaugalingon kung kahibalo ka maningkamot para
molambo pa ang imong kahibalo sa usa ka hisgutanan.
Kitang tanan gusto nga molambo pa ang atoang salabutan
busa naningkamot kita nga makab-ot kini. Apan
gikinahanglan pa ang palawauman ang pagtuki sa mga
butang nga wala nato masabtan.

GEMINI – Pagkonekta nimo sa imong maayong kalidad sa
diplomasya maoy modala sa maayong pagpanaghisgutanay.
Ikaw man o ang ubang tawo maporsegue sa pagdawat sa
maong kasabutan apan mamahimong makit-an ra ninyo ang
usa ka pagdawat sa komon nga pamaagi para sa kalamboan.
Kung dawaton lang ninyo ang inyong mga tagsa-tagsa ka
panginahanglanon, makabot ninyo ang maayong pagpanag-
uban.

CANCER – Sayon ra paghimo ug masabtan ra ang dinaliang
konklusyon sa usa ka tawo labi na ug makahinumdom ka
nga adunay isa ka tawo nga susama kaniya kaniadto. Apan
mamahimo kining babag sa imong paglantaw sa maong
tawo. Tagae ug panahon nga mapakita niya ang iyang
tinud-anay nga kaugalingon bag-o ka mohatag ug
konklusyon sa usa ka tawo.

LEO – Makapokos ka sa usa ka tawo kung giunsa niya
pagpakita ang ilang kaugalingon apil na ang ilang
panghuna-huna ug mga gibati. Apan, adunay kalahian ug
sukwahi ang ilang gipakita ug gibati diha kanimo. Ang
maayong buhaton niini nga imong pagasulobon ang ilang
pagkasila sa tinud-anay nga pamaagi. Ang imong pagtan-aw
ug pagsabot kanila adunay mamahimo dayong kausaban ug
mas lawum nga pagsabot niining mga tawhan.
VIRGO – Mag-una jud ang atoang huna-huna ayha ang pag
aksyon ug adunay kusog nga koneksyon sa imong gihuna-
huna ug sa imong gibuhat karon. Testingi usa pag huna-huna
ug lawom sa imong mga reaksyon nga walay pagpa-ilob sa
maong mga sitwasyon. Basin malimtan nimo ang paghuna-
huna una ayha mobuhat tungod niining imong batasan. Ang
kahinam maoy mohaling sa imong pagkawalay pasensya
busa tan-awa sa ang imong angayan nga buhaton bag-o mo
lukso sa maong sitwasyon.

LIBRA – Ayaw paglambigit sa usa ka sitwasyon nga maglisod
ka ug desesyon sa imong pagabuhaton. Pwede ka una nga
magpatabang sa mga tawo nga nalambigit na niini nga
kahimtang kaniadto. Sa panahon nga ikaw na pud ang
mohatag ug motabang kanila, sigurado nga ang imong
gibuhat ug pagpaningkamot mabalusan ra pag-abot sa
panahon. Mao kini gitawag nga ‘Watch & Learn’.

SCORPIO – Daghan ang mga Scorpio nga isog kaayo nga
mopakita sa ilang pagka emosyunal. Daghan ang pamaagi
nga malikayan nimo kini usa pipila niini ang han-ay nga
pagbuhat sa mga butang, ang pagtabang sa uban ug ang
pagkasensitibo sa uban. Dali ra ka sabton sa usa ka tawo
kung masinabtunon pud ka kanila. Dawaton nimo ang
pagkamatinud-anon sa imong emotional nga batasan ug
ayaw tuguti nga molugwa ang imong kusog nga emotion.

SAGITTARIUS – Importante ang pagpili kung asa ka mopokos
sa imong pagtoo karong panahona. Sa tanang nimong
gabuhaton o pagtoo nga makab-ot nimo kini sa pinakasayon
nga pamaagi. Apan kung dili ka maningkamot, dili kini
mahitabo. Parehas sa imong gusto nga mahitabo karong
panahuna. Dugangi ug pagkakugi ang imong hugot nga
pagtoo para makab-ot nimo ang imong gusto.

CAPRICORN – Murag dili ka katoo sa imong nakuha nga
tubag o solusyon nga imong gipaabot kay naglisod ka man
hinoon. Mao kini bunga sa sobra nga paghuna-huna ug wala
tan-awa nga aduna may sayon nga pamaagi. Ang sobra
paghuna-huna sa mga pamaagi mopadulong lang sa
pagkalibog ug pagkadismaya. Sa pagkakaron dawata nga imo
nang gihatagan ug attensyon ang usa ka butang ug panahon
na nga modistansya ka niini ug paabuta nga malamdagan ka
sa imong gihimo.

AQUARIUS – Abtik ka sa imong mga gipanghuna-huna ug
gibati sa usa ka butang, bout pasabot nga maalamon ka.
Tuohi ang imong pangagpas kung mao kini ang nagsulti
kanimo, kay lisod na kang pahunungon kung nakasugod na
ka. Gamita ang mga butang ug pamaagi nga nakat-unan
nimo kaniadto kaysa maghatag kag atensyon sa mga
panghitabo karon. Wala kay pagamahayan kung nagsulti ka
lang sa kamatuoran.

PISCES – Imo na pud nga madawat ang mga kritisismo,
opinyun gikan sa uban apan ayaw ug kalimot sa pagdawat
usab sa mga tawo nga misuporta kanimo. Aduna kay madani
ug makuha nga atensyon tungod kay gipahait pa nimo ang
imong pagkaambisyoso. Imo usab gitagaan ang imong
kaugalingon taas nga pagpakabana ug sumbanan ug
mamahimo kining pamaagi nga mo hatag pud ang uban sa
ilang opinyun. Pasabta ug estoryaha ang mga tawo nga
nakasabot kanimo ug pasagdi ang mga wala nakasabot.

Source: proastro.com

Facebook Comments