Patagna Ko i?

49

Gusto ba nimong mahibaloan ang imong kapalaran karong buwana? Kini giya lamang mga idol, timan-e? nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag ampo plus swerte equals kalampusan sa kinabuhi. Ania na ang mogiya kanimo idol.

iFM Horoscope (December 30, 2019 – Monday)

ARIES – Ug ingon ana lang ang imong buhaton. Kanunay kita makadungog ug susama niini nga panultihon gikan sa mga tawo nga mas nasayod pa sa mga butang kay kanato. Kasagaran nabuhat na nila ang daghang mga butang ug nakakita na sila ug pamaagi kung unsa ang mas dali nga pamaagi aron buhaton kini.Basin kung kini na usab ang imong madiskubrehan sa imong kaugalingon. Hinumdumi nga ang pagbuhat sa butang gamit ang lain laing ug pinakasayon nga paagi mao ang mas epektibo karon.


TAURUS – Masayon lang ang tanang butang kung nasayod kita kung unsaon kini paghimo. Apan kung unsa usab ka sayon sa usa ka butang, kini magdepende kung anaa ba ang atong kasing kasing sa atong ginabuhat. Kung pasagdan nato nga ang atong kaulit moilog sa atong mga trabaho, posible nga mahulog ang atong pagsalig sa kaugalingon. Kunbg unsa ang butang nga imong gitoohan nga sayon lamang, kung opasagdan nato nga mahulog ang atong kumpyansa sa pagbuhat niini mamahimong usa ka malisud nga trabaho. Ayaw pasagdi nga mosulod ang mga negatibo pagbati sa imong kinabuhi karon.

GEMINI – Daghan ang mga pagkaon nga nagkinahanglang lotoon sa taas nga panahon. Balewala kini kanato, ang paghulat sa taas nga panahon kung nasayod kita nga nindot ug makahatag kini ug mas malamboon nga resulta. Ang pasensya nga imong gipangita karon maangkon mo na. Sakto ka sa pagdawat nga ang proseso dili gilayon magdala sa dinalian nga resulta kundili nagkinahanglan kini ug panahon ug pasensya.

CANCER – Usahay makaulit ang pag-abot sa problema sa atong kinabuhi, ingon sa gusto gilayon niini nga pangitaan nato ug sulosyon. Sa dili pa nato kini mahibaloan, kinahanglan una nga andam kitang atubangon kini bisan pa man kung unsa kadugay kini magpabilin sa atong kinabuhi. Posible nga ingon sa komplikado ang mga problema karon tungod kay daghan ang solusyon niini. Nindot kini nga posisyon alang kanimo.LEO – Ang atong experensya mao ang pinakanindot nga magtutudlo. Ginalantaw nato ang atong sitwasyon basi sa atong kagahapon ug kung unsa usab ang atong gibuhat basi sa kaniadto. nasayod kita kung giunsa nato pagdala kini ug kung unsaon usab nato karon. Posible nga ang kagahapon mausab sa parte sa imong kinabuhi karon apan ang nakanindot lang kay nasayod kana kung unsaon kini pagsulbad.

VIRGO – Usa ka espesyal nga tawo ang gikinahanglan aron maoy mokonektar sa lawon nga pamaagi ngadto sa uban. Hinumdumi nga daghan ang mga tawo nga mokonektar usab apan sa mabaw lamang nga pamaagi, kini gumikan sa kahadlok nga motabok sa pipila ka mga harang. Hinoon, makakita ka ug paagi karon aron makahatag ug makakita ug koneksyon ngadto sa uban nga mamahimong paagi sa pagbaton ug lig-on nga relasyon.


LIBRA – Daghan ang mga butang nga dili nato gustong buhaton sa mga bata pa kita. Ang pagkunsumo sa pipila ka mga klaseng pagkaon ug pagbuhat sa pipila ka mga trabaho sa panimalay ang siguradong anaa sa taas sa listahan. Sa kadugayan magpakita ra kita ug pag-uyon sa pagdawat sa mga butang nga dili nato gusto kung makita na nato ang mga positibo nga aspeto niini. Klaro lang ang bag-o nga lebel sa imong kinabuhi karon ug mamahimo ng sayon ang mosunod nga proseso.

SCORPIO – Kung masinati nato ang pagdumili sa usa ka relasyon, labi na gyud ang may kalabutan kung giunsa kita pagtatratar, sa pagdagan sa panahon mamahimong mahikalimtan ra nato kini. Nasayod lang kita nga aduna kitay saktong rason aron ipabilin ang pagdumot. Bisan pa man nga dili na nato mahinumduman kung unsa kadto, kung mahunahunaan nato ang negatibo nga pagbati tungod niadto, sakto na kini aron magpabilin ang pagdumot. Labwi kini ug ayaw papildi sa maong pagbati.

SAGITTARIUS – Gihatagan ikaw karon ug kagawasan nga bation usab nimo nga mas maayo pa kung wala kini. Patas lang kung lantawon kini sa uban nga usa ka maayong butang aron makakuha ka ug daghang mapilian aron subalron ang mga sitwasyon. Apan usahay mas gusto nimo nga klaro ug plastar ang solusyon sa mga butang nga imong atubangon. Hinoon sa pagdagan sa panahon makita ra nimo ug mamahimong mapasalamaton ka sa daghang kapilian nga imong makuha karon gumikan kay makapadali kini sa proseso.

CAPRICORN – Dili na kinahanglan pa nga tutokan pa nimo pag-ayo ang usa ka sitwasyon aron imong masayran ang tubag ug solusyon niini. Maalam ka para makita gilayon kung unsa ang tinood nga sitwasyon sa una pa lang nga paglantaw niini. Posible nga ang usa ka solusyon anaa lang sa imong atubangan. Lilia pag-ayo ang sitwasyon ug tan-aw kung unsa nga solbad ang imong gikinahanglan.

AQUARIUS – Gikinahanglan nimo karon ang pagpangayo ug suporta nga sa katapusan pagamahayan nimo. Usa ka butang nga gusto nimong mahitabo ang nakadepende sa usa ka tawo nga adunay importante nga papel may kalabutan niini. Makita usa nimo ang posibilidad nga angkonon sa uban ang dungog sa maong kalampusan nga sakto lang para kanimo. Sa pagkakaron, itulod palayo ang mga kahadlok, mao lang kini ang paagi aron masugdan na ang imong mga plano.

PISCES – Adunay mga panahon nga ang usa ka gamay lang nga butang mamahimong hataas ug padulngan. Tinood kini labi na sa mga sitwasyon kung diin masukod ang atong mga pasensya. Kung gibati nato nga nagmalampuson kita, ingon sa mubo lang ang kalipay nga dala niini. Hunahunaa lang nga kung unsa man ang kalipay nga atong bation, dili kini mawala, hinoon nagkinahanglan lang kini nga atong ampingan ug palambu-on.

Source: proastro.com

Facebook Comments