Patagna Ko i?

45

iDol! gusto ba nimong mahibaluan ang imong Kapalaran karong bulana? Kini giya lamang mga idol, timan-e! nga gikinahanglan ug kakugi, pagpaningkamot, pag-ampo plus swerte equals imong kalampusan. Ug ania na ang mo giya kanimo idol…

iFM CDO Horoscope (January 09, 2020 – THURSDAY)

ARIES – Ang ubang tawo gahinay gayud ug para kanila walay mamahimong problema kung mabinantayon kanunay. Nagtoo kining mga tawhana kay imposible kuno maghinay-hinay labi na sa matang sa atong kalibutan nga pausab-usab. Kini nga mga panghuna-huna wala nakababag sa imong mga plano karon. Problema nila ang ilang gipanghuna-huna ug dili imoha. Ang maayo sundon karon mao ang imong pagkamamugnaon.


TAURUS – Matud pa sa karaang panultihon sa “first Impression” wala kitay panahon nga makuha pa ang ikaduhang tsansa. Bisan pa man nga oportunidad ug kasulbaran nanginahanglan ug atensyon gapasagdan nato kini kay dili kita gusto molantaw niini
ug dili kita preparado. Ayaw lang ug kawala sa paglaum sa mga solusyon ug oportunidad nga anaa sa imong atubangan karon kay basin dako kini ug ikatabang kanimo.

GEMINI – Karong panahona adunay kay nakita sa usa ka sitwasyon nga wala makita sa uban. Aduna kay abilidad nga makita ang karon ugma ug ang umalabot nga panahon ug kini makatabng para sa imong maayo nga kaugmaon nga luwas kini ug sigurado na. Apan mas maayo nga patas-an pa nimo ang imong pasenysa ug dawaton ang pipila ka lakang kay basin kinahanglanon nimo kini.

CANCER – Ang kalisdanan maka hatag kanato ug kadasig nga kanunay natong tutukan kini. Busa kinahanglan natong ipadaplin ang mga pagsuway sa mga butang nga kung asa kita nakapokos. Ang presyor nga anaa sa imong kalibutan karon maoy makababag sa mga oportunidad nga moagi kanimo nga mao untay maghatag kanimo ug kaayuhan. Abrehe ang imong huna- huna ug unaha ang mga butang nga kinahanglan unahon ug
buhat.LEO – Kung klaro ang atoang ginabuhat, makadawat kita ug mga negatibo nga pagkontra gikan sa uban. Kinahanglan lang nga aduna kitay gahi nga baruganan sa mga supak sa atoang ginabuhat. Mao kini maghatag kanato ug kasiguruhan nga preparado kita sa unsa mang pagsupak sa uban. Ang imong kaandam nga sagangon ang pagsupak sa ubang tawo dili lang maghatag kanimo ug kadaugan kung dili makuha usab nimo ang ilang pagsalig.

VIRGO – E konsiderar daw ang bout pasabot sa pulong ‘Leader’ mao ba kini sila ang mga tawo nga nahibalo sa mga butang nga kita wala kahibalo? ug buhaton ang mga butang para kita magmalipayon? Bag-o kita mosunod kanila, kinahanglan hibaloon nato nga aduna ba siyay kasinatian sa usa ka butang o pamaagi nga mahimong makasalig kita. Pwede nimo kining buhaton apan ipakita una sa mga mosunod kanimo nga aduna ka nay kasinatian sa imong pagabuhaton.


LIBRA – Ang ubang tawo dramatiko kaayo sa ilang gustong ipakita sa uban, mamoypoy pa samtang aduna silay ginabuhat ug anaa pay pagngisngisi. Kung seryoso kaayo ka sa imong buluhaton karon, siguro nagkulismaot ug mabalaka ka gayud sa imong itsura. Basin lang, mao kini gabuhaton sa uban nga dili kaayo magpakita sa ilang itsura nga galisdan sa ilang ginabuhat matag adlaw.

SCORPIO – Ibutang ang imong kaugalingon karon nga nalunod kana sa usa ka kumonoy ug aduna kay daghang pagapilian nga pamaagi para ikaw maluwas. Kinahanglan kini ug dali nga solusyon para ikaw maluwas sa pagkalunod. Ayaw kalibog sa mga opsyon sa imong kaluwasan ug pageskapo niining kahimtanga kay kining tanan nga pamaagi usa ra gihapon ang padulngan. Ang imong mamahimong padulngan sa tanan opsyon mao nga mahulipan ang imong kabalaka ug kaluwasan.

SAGITTARIUS – Kung nakasinati ka karon ug gitawag nga deja vu, siguro tungod kini sa imong nasinatian nga sitwasyon karon. Ang pangutana kung masulbad ba gihapon nimo kini nga susamang problema sama sa imong pagsulbad niani kaniadto? Aduna kini koneksyon sa imong nangagi nga wala nimo gikonsiderar ug testingi. Aduna ka pay tsansa nga buhaton kini pagusab.

CAPRICORN – Ang atoang nahimutangan karon maoy resulta sa atoang desesyon kaniadto. Bisan pa man ug dugay na kini apan ang mas importante kung unsay gakahitabo karon. Busa ayaw kaayo salig sa mga butang nga nangagi na kay dili kini
makahatag ug tubag sa mga pangutana sa pagkakaron. Ang imong pagpokos karon maoy makausab sa mga panghitabo ug ang kausaban doul na alang kanimo.

AQUARIUS – Sa mga salida nga kasadpan o ‘Western’ makita nato nga dili kamao ang gapadagan sa balaod. Apan sa tumoy nga bahin salida didto masupresa kita kung giunsa pagusab ug unsa ka malampuson ang sherif pagpadagan sa maong balaod tungod
sa ilang abilidad ug giunsa pagbuntog ang usa ka hagit ug nawagtang ang kahadlok. Basin kaya pud nimong e surpresa ang uban pinaagi sa pagsunod sa balaod para masulbad ang problema ug mawagtang ang kahadlok.

PISCES – Adunay daghang mga tawo nga negatibo ang ilang pagtan-aw sa ilang kahibalo, mga opinyon, abilidad ug talento. Kahibalo usab kita nga bisan pa man ug taas ilang pagsalig sa ilang kaugalingon ug kahibalo apan gapangita gihapon sila sa ubang kahibalo sa ubang tawo nga himoon nilang inpirasyon. Apan pwede nimong saligan ang imong kaugalingon ug ang imong kahibalo para mamahimo kang inspirasyon sa uban.

Source: proastro.com

Facebook Comments