Kabataan, gasa sa Kahitas-an

41

Psalms 127:3 “Children are a gift from the Lord; they are a reward from him.” Kita nga mga ginikanan maoy gipiyalan sa Ginoo sa maong gift o gasa, therefore we are responsible and accountable to God giunsa nato pagdala ang atong mga anak.

Angayan silang atimanon ug panggaon, padak-on nga tarong pinaagi sa pagtudlo ug pagiya sa hustong pamatasan ug kini mareyalisar lamang kung i-aplikar sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak ang gitawag nga “discipline”.

Ang disiplina matawag sab nga ‘righteousness training’ sa mga kabataan aron mabansay sila sa paghimo sa matarong ug dili sa dautan kay ingon sa bible diha sa Proverbs 22:6, “Train up a child in the way he should go and when he is old, he will not depart from it.” Sugdan ang disiplina samtang linghod pa ang pangidaraon sa mga kabataan aron madala nila kini ngadto na sa ilang pagdako.

If we truly love our children, we really need to discipline them aron magdako sila nga matarong ug mahimong produktibong miembro sa katilingban.

Ako si Mister Ako si Misis

Facebook Comments