Panagibunong kadagiti Food and Non-Food Packs, Inrugin ti DAR Ilocos Norte

54

iFM Laoag – Rinugianen ti Department of Agrarian Reform – Ilocos Norte ti agibunong kadagiti supplemental packs a naglaun kadagiti food and non-food items kadagiti agrarian reform beneficiaries (ARB) iti probinsya.

Dagiti ARBs iti nadumaduma a barbarangay iti Marcos ken Banna dagiti immuna nga inikkan ti DAR Ilocos Norte kadagiti nasao a packs. Naglaun dagitoy ti uppat a kilo a bagas, lima a sardinas, innem a noodles, sangapulo ken lima a capsules ti Vitamin C ken dua a face mask.


Agarup dua a lawas ti panagibunong ti DAR Ilocos Norte, ket saan nakurkurang ngem 1,100 ARBs ti manamnama nga umawat kadagitoy a tulong.

Daytoy nga addang ket paset ti proyekto ti DAR nga addaan tema a “The PASSover: ARBold move to heal as one, delivering our ARBs from the COVID-19 Pandemic.

Gagem ti nasao a proyekto a matulungan dagiti ARBs bayat iti mapaspasaran a coronavirus pandemic. (detalye manipud ken ni Jorge Guerrero).

– Bernard Ver, RMN NewsFacebook Comments