TBT HugotScope

39

TAURUS – Haan ka agpakpakabitter beskwa…ta sikat nakisina…agtalna ka!

LEO – Nu idi permi makilkilig ka… ita awanen ta insukatnakan.

LIBRA – Nu awan maubra..haan ka agtitrip beskwa…baka adda masaktam..ikantam latta nukwan… ta adda pagkakatawaan.

AQUARIUS – Kanayun naka sutilen…baka type naka..ngem wait haan ka.palang umas-asa beskwa.

VIRGO – Haan ka agib-ibit nu isina naka…isuna mismo umad adayu kenka… ta haan isuna ti tao a para kenka.

PISCES – Haan mo ibagbaga ng agpapada da.basol mo deta.. agsarak ka la ngaruden tay palang kapada na.

SCORPIO – Haan ka agin kukuna a haan mo kayat pansinen suna .ngamin ta puson…isut sarsaraken na!

CANCER – Nu ayayatem isuna..ala ket ilaban mo ah..ngem nu pinagbalin nakan ah tanga..ibati mon beskwa.

ARIES – Nu nalamiis ta angin… alla ket awan mabalin haan mo mapawilan.

CAPRICORN – Ti isaganam ita a paskua tay man paboritom tapnun man met mapnek ka beskwa.

GEMINI – Lalaingem agswitik…ta nu mabuking …baka di mun to maulit detan.

SAGUITTARIUS – Nu sumali kat ay-yam..siguradwem a haan ka masaksaktan .. kasla ayat la deta..ay ayam …ayat? Awan nagsupadyanda.

Facebook Comments